Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới;

Căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 16/7/2018  của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”;

Căn cứ Hướng dẫn số 01- HD/TW, ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”;

Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017  của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên,

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chi ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên và thống nhất hành động trong Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc trong việc thực hiện nền nếp sinh hoạt chi bộ, việc phân công công tác cho đảng viên theo quy định của Đảng; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ; góp phần xây dựng chi bộ và Đảng bộ Trường trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy hướng dẫn về sinh hoạt chi bộ và việc phân công công tác cho đảng viên, cụ thể như sau:

Chi Tiết

Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

Căn cứ Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

Căn cứ Quy chế số 03-QC/ĐU ngày 18/4/2017 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020,

Nhằm thống nhất về nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, các chi bộ trong việc thực hiện những nội dung, hình thức công khai để cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn trường biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng ủy hướng dẫn các chi bộ thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương như sau:

Chi Tiết

Căn cứ các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII): Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

Căn cứ Kế hoạch số 89 -KH/HU ngày  04/12/2017 của Huyện ủy Lạc Thủy và Kế hoạch số 27-KH/ĐU ngày 12/12/2017 của Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Đảng ủy trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc ban hành Chương trình hành động của Đảng bộ Trường thực hiện Nghị quyết TW 6  như sau:

Chi Tiết

 
QUY ĐỊNH
 Chế độ làm việc của giáo viên dạy trung cấp nghề, cao đẳng nghề
(Ban hành kèm theo Quyết định số 727/QĐ-CĐTB  ngày 31/12/2015
 của  Hiệu  trư­ởng  tr­ường  Cao đẳng  nghề  Cơ điện Tây Bắc)

 

Chi Tiết

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương Đảng (khóa XI)

Chi Tiết

Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc ban hành theo Quyết định số  22- QĐ/ĐU ngày  12/6/2014 của Đảng ủy trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc

Chi Tiết

Chuyên đề xây dựng mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy”

Chi Tiết

Đẩy mạnh nếp sống văn minh,  văn hóa công sở và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường

Chi Tiết

Phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường kỷ luật, kỷ cương,  nâng cao chất lượng GDĐT, xây dựng trường vững mạnh và phát triển

Chi Tiết
Pages: 1