Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng được thành lập theo Quyết định số 924/QĐ-CĐTB ngày 12/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc.

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng được quy định chung của phòng chức năng tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc ban hành theo Quyết định số 25/QĐ-CĐTB ngày 10/01/2018 và quy định cụ thể theo Quyết định số 923/QĐ-CĐTB ngày 12/12/2018 của Hiệu trưởng nhà trường.

Chi Tiết

I. Ban lãnh đạo phòng

II. Đội ngũ cán bộ

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Nguyễn Tiến Mạnh

27/4/1984

Thạc sỹ

- Giáo viên

Nguyenmanhpdt@gmail.com

2

Trương Thanh Long

10/4/1973

Đại học

- Giáo viên

Longhoabinh2@gmail.com

3

Đinh Thị Thu Hiền

14/8/1985

Thạc sỹ

- Giáo viên

Dinhthuhiencdtb@gmail.com

4

Nguyễn Thị Kim Thanh

26/02/1980

Đại học

- Giáo viên

Kimthanh.hoabinh@gmail.com

Chi Tiết
Pages: 1