Phòng Đào tạo được thành lập và phát triển song song với sự phát triển của nhà trường. Với gần 50 năm qua kể từ ngày thành lập trường (1969 - 2018) cùng với các đơn vị khác trong nhà trường, phòng Đào tạo luôn là đơn vị tham mưu, giúp việc tích cực cho Ban Chấp hành Đảng ủy và Ban Giám hiệu trong công tác giáo dục và đào tạo; công tác tuyển sinh và giới thiệu việc làm; công tác kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề và kiểm định chất lượng đào tạo nghề; công tác kiểm tra, giám sát việc giảng dạy, học tập của các khoa.

Năm 2017, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc được đổi tên thành Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc theo Quyết định số 914/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4308/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của nhà trường.

Theo đó, phòng Đào tạo và các phòng khoa chức năng khác của trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc được thành lập với chức năng nhiệm vụ được quy định trong Quy chế tổ chức, hoạt động của trường, ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-CĐTB ngày 10/01/2018. 

Ngày 09/3/2018, Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định số 254/QĐ-CĐTB về việc Kiện toàn và giao nhiệm vụ cán bộ phụ trách phòng Đào tạo.

Ngày 27/8/2018, Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định số 635/QĐ-CĐTB về việc Điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Đào tạo. Cụ thể như sau:

Chi Tiết

I. Ban lãnh đạo phòng

Nguyễn Đức Hoàn

II. Đội ngũ cán bộ

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Nguyễn Đức Hoàn

20/01/1980

Thạc sỹ

- Đảng ủy viên

- Trưởng khoa KHCB

duchoan.tctb@gmail.com

2

Nguyễn Hồng Hải

26/11/1983

Thạc sỹ

- Bí thư Đoàn TNCS HCM trường

- Giáo viên

hainguyen218@gmail.com

3

Đinh Văn Toàn

24/6/1983

Thạc sỹ

- Giáo viên

dinhtoanhb@gmail.com

4

Vũ Thị Huệ

09/10/1980

Thạc sỹ

- Chuyên viên

Vuhue19bkinhte@gmail.com

5

Lê Thị Yến Hoa

11/01/1990

Đại học

- Chuyên viên

yenhoa.cdtb@gmail.com

Chi Tiết

Phòng Đào tạo

Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: (0218) 3874.282

Chi Tiết
Pages: 1