Tiền thân của phòng Công tác học sinh - sinh viên (HSSV) là phòng Quản lý giáo dục HSSV.

Năm 2017, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc được đổi tên thành Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc theo Quyết định số 914/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4308/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của nhà trường.

Theo đó, phòng Công tác Học sinh, Sinh viên và các phòng khoa chức năng khác của trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc được thành lập với chức năng nhiệm vụ được quy định trong Quy chế tổ chức, hoạt động của trường, ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-CĐTB ngày 10/01/2018. 

Ngày 09/3/2018, Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định số 253/QĐ-CĐTB về việc Kiện toàn và giao nhiệm vụ cán bộ phụ trách phòng Công tác Học sinh, Sinh viên.

Ngày 27/8/2018, Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định số 635/QĐ-CĐTB về việc Điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Công tác Học sinh, Sinh viên. Cụ thể như sau:

Chi Tiết

I. Ban lãnh đạo phòng

quach tat thanh   ha duc thao

II. Đội ngũ cán bộ

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Quách Tất Thành

13/10/1971

Đại học

- Trưởng phòng

tatthanhqs@gmail.com

2

Hà Đức Thảo

04/10/1975

Đại học

- Phó trưởng phòng

thaolong1975@gmail.com

3

Đinh Thị Thoa

18/01/1987

Đại học

- Giáo viên

Quangnguyen0106@gmail.com

4

Đặng Thị Hằng

20/5/1986

Đại học

- Giáo viên

danghangcths@gmail.com

5

Vũ Thị Hằng

11/08/1995

Thạc sỹ

- Nhân viên y tế

 

6

Đàm Quyết Chiến

14/11/1994

Đại học

- Nhân viên quản lý học sinh

Damquyetchien14111994@gmail.com

7

Nguyễn Thị Hằng

02/8/1983

Cao đẳng

- Nhân viên quản lý học sinh

hangnguyen020883@gmail.com

8

Đỗ Đức Thành

18/4/1996

Đại học

- Nhân viên phục vụ

 

9

Đinh Thị Tưởng

10/11/1984

Trung cấp

- Nhân viên phục vụ

 

Chi Tiết

Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên

Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 

Chi Tiết
Pages: 1