Khoa Điện - Điện tử được thành lập năm 2006 trên cơ sở nghề điện thuộc ban Thực hành trường Công nhân cơ khí nông nghiệp III, nay là trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc.

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc thành Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc và Quyết định 4308/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của nhà trường

Ngày 10/01/2018, Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định số 25/QĐ-CĐTB quy định Quy chế tổ chức, hoạt động của trường quy định chức năng, nhiệm vụ của khoa Điện - Điện tử và các phòng, khoa chức năng khác trong nhà trường.

Ngày 09/3/2018, Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định số 251/QĐ-CĐTB về việc Kiện toàn và giao nhiệm vụ cán bộ phụ trách khoa Điện - Điện tử.

Chi Tiết

I. Ban lãnh đạo khoa

nguyen van yen   Trieu van tien

II. Đội ngũ cán bộ

    TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Nguyễn Văn Yên

25/11/1975

Thạc sỹ

- Trưởng khoa

- Bí thư Chi bộ Điện, Xe máy

nguyenvanyen.nd@gmail.com

2

Triện Văn Tiến

01/5/1975

Đại học

- Phó khoa

Tien.cdtb@gmail.com

3

Vũ Thị Khuyên

03/3/1966

Đại học

- Giáo viên

Vuthikhuyen1966@gmail.com

4

Nguyễn Phúc Hải

12/10/1970

Đại học

- Giáo viên

nguyenphuchai1970@gmail.com

5

Vũ Thị Khương

04/5/1971

Đại học

- Giáo viên

Vuthikhuonght@gmail.com

6

Phạm Thị Thu

16/12/1969

Đại học

- Giáo viên

Phamthithu.nd.@gmail.com

7

Đinh Thế Hải

17/10/1982

Thạc sỹ

- Giáo viên

thehaihb@gmail.com

8

Dương Hùng Phú

24/10/1983

Thạc sỹ

- Giáo viên

Phudh1983@gmail.com

9

Trần Ngọc Hùng

20/12/1983

Thạc sỹ

- Giáo viên

Hungcdtb@gmail.com

10

Phạm Thị Thùy Dương

09/11/1986

Thạc sỹ

- Giáo viên

titanic.duong@gmail.com

11

Bùi Hoàng Hải

21/7/1987

Đại học

- Giáo viên

hoanghai.cdtb@gmail.com

12

Trịnh Viết Độ

24/9/1986

Đại học

- Giáo viên

 

Chi Tiết
Pages: 1