Khoa Cơ khí động lực được thành lập ngày 01/9/ 2003 trên cơ sở Ban giáo viên Thực hành Trường Công nhân Cơ khí Nông nghiệp III, nay là trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc.

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc thành Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc và Quyết định 4308/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của nhà trường

Ngày 10/01/2018, Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định số 25/QĐ-CĐTB quy định Quy chế tổ chức, hoạt động của trường quy định chức năng, nhiệm vụ của khoa Cơ khí động lực và các phòng, khoa chức năng khác trong nhà trường.

Ngày 09/3/2018, Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định số 249/QĐ-CĐTB về việc Kiện toàn và giao nhiệm vụ cán bộ phụ trách khoa Cơ khí động lực.

Chi Tiết

I. Ban lãnh đạo khoa

tran van hung  vu dai phong

II. Đội ngũ cán bộ

 TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Trần Văn Hưng

25/10/1964

Đại học

Trưởng khoa

tranhungcdtb@gmail.com

2

Vũ Đại Phong

20/6/1978

Thạc sỹ

Phó khoa

Vuphong78@gmail.com

3

Đặng Đình Khoa

03/01/1971

Đại học

Giáo viên

Khanhhuyen259@gmail.com

4

Bùi Văn Cương

08/12/1980

Đại học

Giáo viên

Buithecuong.yt@gmail.com

5

Nguyễn Thanh Tuấn

02/11/1980

Thạc sỹ

Giáo viên

Thanhtuancdtb@gmail.com

6

Trịnh Viết Đắc

07/11/1981

Đại học

Giáo viên

Trinhvietdac1981@gmail.com

7

Vũ Trọng Tuấn

23/7/1983

Đại học

Giáo viên

Tuanhang25@gmail.com

8

Trần Thành Trung

12/3/1984

Đại học

Giáo viên

Trantrungxm@gmail.com

9

Phạm Thị Hương

26/12/1982

Đại học

Giáo viên

Huongpt2612@gmail.com

10

Nguyễn Tuấn Đình

18/8/1986

Đại học

Giáo viên

 

Chi Tiết
Pages: 1