Khoa Khoa học cơ bản được thành lập theo Quyết định số 53/QĐ-CĐTB-TCCB ngày 04/2/2010 trên cơ sở nâng cấp Tổ bộ môn cở sở Trường Trung cấp nghề Cơ điện Tây Bắc, nay là trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc.

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/6/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc thành Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc và Quyết định 4308/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của nhà trường

Ngày 10/01/2018, Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định số 25/QĐ-CĐTB quy định Quy chế tổ chức, hoạt động của trường quy định chức năng, nhiệm vụ của khoa Khoa học cơ bản và các phòng, khoa chức năng khác trong nhà trường.

Ngày 09/3/2018, Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định số 252/QĐ-CĐTB về việc Kiện toàn và giao nhiệm vụ cán bộ phụ trách khoa Khoa học cơ bản.

Chi Tiết

 

I. Ban lãnh đạo khoa

  dan hong thuy

II. Đội ngũ cán bộ

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Đan Hồng Thủy

01/12/1977

Thạc sỹ

- Phó khoa KHCB ( Phụ trách khoa)

hongthuy112006@gmail.com

2

Nguyễn Đức Cường

25/5/1981

Đại học

- Giáo viên

nguyencuong2505cdtb@gmail.com

3

Phạm Thị Huyến

13/4/1981

Thạc sỹ

- Giáo viên

minhhuyen.thaibinh@gmail.com

4

Đinh Thị Thơ

07/10/1982

Đại học

- Giáo viên

dinhthitho82@gmail.com

5

Phạm Thị Lương

10/6/1984

Đại học

- Giáo viên

luongna2009@gmail.com

6

Nguyễn Tiến Thắng

13/4/1982

Thạc sỹ

- Giáo viên

Nguyentienthang.tien@gmail.com

7

Nguyễn Thị Xuê

10/5/1982

Đại học

- Giáo viên

Nguyenxue.thaibinh@gmail.com

8

Giang Thị Hồng Ngân

10/5/1984

Đại học

- Giáo viên

giangthihongngan@gmail.com

9

Đinh Thị Hồng Dung

06/8/1987

Đại học

- Giáo viên

hongdung687@gmail.com

10

Trịnh Lưu Phương

04/10/1983

Đại học

- Giáo viên

phuongtrinh4101983@gmail.com

11

Trần Thị Hằng

18/8/1988

Đại học

- Giáo viên

hangtranhb@gmail.com

Chi Tiết
Pages: 1