Dưới đây là các mẫu đơn xin nghỉ phép ban hành kèm theo Quyết định số 462/QĐ-CĐTB ngày 26/8/2019 của Hiệu trưởng nhà trường quy định về thời gian làm việc, chế độ nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của cán bộ, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc.

Chi Tiết

Dưới đây là một số mẫu đơn phục vụ công tác đào tạo theo Thông báo số 519/TB-CĐTB ngày 23/9/2019 của Hiệu trưởng nhà trường:

Chi Tiết
Pages: 1