Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 08/02/2018 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII

Căn cứ các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII): Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

Căn cứ Kế hoạch số 89 -KH/HU ngày  04/12/2017 của Huyện ủy Lạc Thủy và Kế hoạch số 27-KH/ĐU ngày 12/12/2017 của Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Đảng ủy trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc ban hành Chương trình hành động của Đảng bộ Trường thực hiện Nghị quyết TW 6  như sau:


I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của trường tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Ban Giám hiệu, các phòng, khoa và chất lượng hoạt động của các tổ chức Công đoàn và Đoàn TNCSHCM; phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ và bố trí, sắp xếp, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giáo viên. Tập trung mọi nguồn lực nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nhất là các nghề trọng điểm. Nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước và tăng nguồn thu sự nghiệp, nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Xây dựng trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc trở thành trường trọng điểm, có uy tín trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy, các chi bộ và năng lực quản lý, điều hành của Ban Giám hiệu, cán bộ quản lý phòng, khoa, trung tâm trong công tác lãnh đạo, quản lý thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, của trường. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên.

b) Đến năm 2020, hoàn thành việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy phòng, khoa, trung tâm của trường theo Quyết định số 4308/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng  Cơ điện Tây Bắc.

c) Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ viên chức về chất lượng, có đủ phẩm chất về tư tưởng chính trị và đạo đức, trình độ, năng lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đến năm 2020, hoàn thành chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ giảng viên theo tiêu chuẩn mới. Đội ngũ cán bộ quản lý phòng, khoa, trung tâm có trên 75% cán bộ có trình độ thạc sĩ, 100% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Đội ngũ nhà giáo có trên 30 % giảng viên có trình độ chuyên môn thạc sĩ.

Đến năm 2025, phấn đấu 100% cán bộ quản lý phòng, khoa, trung tâm có trình độ thạc sĩ, trên 50 % giảng viên có trình độ chuyên môn thạc sĩ.

d) Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề, tập trung mọi nguồn lực để từng bước đầu tư mua sắm thiết bị đào tạo đảm bảo yêu cầu quy định trong danh mục thiết bị đào tạo của nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nhất là các nghề trọng điểm và nghề mới mở.

đ) Nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước và tăng nguồn thu sự nghiệp, nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Có cơ chế, chính sách đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ nhằm tăng nguồn thu ngoài ngân sách. Phấn đấu năm 2025, nguồn thu ngoài ngân sách Nhà nước cấp đảm bảo  15% chi thường xuyên của trường.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Nhà trường. Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận ở các phòng, khoa, trung tâm trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trường.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đảng ủy xây dựng, cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác. Bí thư Đảng ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng. Các Bí thư chi bộ trực tiếp quán triệt, phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên của chi bộ và chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về kết quả tổ chức thực hiện.

Các chi ủy chủ động nắm vững diễn biến tư tưởng, tâm tư, tình cảm của CBVC và NLĐ; kịp thời uốn nắn, nhắc nhở và thi hành kỷ luật nghiêm minh, đúng thẩm quyền đối với những cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động phát ngôn trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, thiếu xây dựng, thiếu trung thực, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

2. Tăng cường  vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, phát huy  vai trò của tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên

a) Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và tuyên truyền, vận động quần chúng nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, các Chi ủy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ban Giám hiệu và cán bộ phụ trách các phòng, khoa.

b) Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và các Ban chi ủy. Tăng cường kiểm tra, giám sát về phẩm chất đạo đức, về chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước, thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ lãnh đạo, quản lý trường và phòng, khoa về trách nhiệm nêu gương.

c) Đổi mới phương thức đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ và lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu (bí thư cấp ủy, giám hiệu, trưởng phòng, trưởng khoa). Đánh giá việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu. Người đứng đầu phải thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

d) Rà soát, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự các phòng, khoa theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

đ) Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên. Có cơ chế để các tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng bộ và nhà trường. Mở rộng thu thập ý kiến đánh giá từ viên chức, người lao động trong Nhà trường đối với Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong quá trình triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong thực hiện nội quy, quy chế Nhà trường. Công đoàn Trường và Đoàn TNCSHCM Trường tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, viên chức, người lao động. Đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong Nhà trường, các phong trào thi đua “Dạy tốt, phục vụ tốt, học tập tốt”, thi đua đổi mới phương pháp dạy học, thi đua làm thiết bị dạy học.

e) Rà soát, điều chỉnh quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn Trường.

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

a) Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, trước hết là đội ngũ cán bộ trưởng, phó các phòng, khoa và giám hiệu. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trường và phòng, khoa; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ, nhân viên nghiệp vụ (của phòng Tổ chức Hành chính, phòng Tài chính Kế toán).

b) Rà soát, điều chỉnh Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của trường. Có chế độ khuyến khích cán bộ, viên chức, người lao động tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

c) Sắp xếp, bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động; không tăng biên chế

d) Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại viên chức, đánh giá, phân loại giáo viên, giảng viên hàng năm theo quy định hiện hành để dưa ra khỏi đội ngũ những người 2 năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ.

đ) Đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng, sử dụng, chế độ tiền lương, tiền công và quản lý viên chức, người lao động hợp đồng nhằm thu hút người có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi vào làm việc trong trường. Chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và quản lý, giáo dục HSSV.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Chương trình hành động của Đảng ủy Trường thực hiện Nghị quyết TW 6 (khóa XII)  các chi bộ, Công đoàn Trường và Đoàn TNCSHCM Trường cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động hàng năm của tổ chức và triển khai thực hiện.

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu cho Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát các chi bộ trong việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 (khóa XII) và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 6  của Đảng ủy ./.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

 (Đã ký)

 Trịnh Quốc Tấn

Nguồn tin:ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

Thư Viện Download

Phim Tài Liệu

Hình Ảnh Sự Kiện