Hướng dẫn số 11-HD/ĐU ngày 16/7/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương

Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

Căn cứ Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

Căn cứ Quy chế số 03-QC/ĐU ngày 18/4/2017 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020,

Nhằm thống nhất về nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, các chi bộ trong việc thực hiện những nội dung, hình thức công khai để cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn trường biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng ủy hướng dẫn các chi bộ thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương như sau:


I. Về nội dung, hình thức công khai để cán bộ, viên chức, người lao động biết và trách nhiệm của Đảng ủy, chi ủy và chi bộ

1.1. Nội dung công khai

Các nội dung công khai:

a) Công khai 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” (theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành  Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ);

b) Công khai 19 điều quy định đảng viên không được làm (theo Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng);

c) Các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên:

- Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp;

- Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên;

d) Các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước để thể chế hoá, cụ thể hoá nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

đ) Chương trình hành động số 13-CTr/ĐU ngày 21/02/2017 của Đảng ủy trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch hằng năm thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/ĐU của Đảng ủy.

e) Kết luận kiểm toán, kiểm tra, thanh tra;

g) Kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân; kết quả xử lý các vụ, việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đã được kết luận; hoạt động và kết quả điều tra, truy tố, xét xử (trừ những vụ, việc phải giữ bí mật theo quy định của pháp luật).

h) Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; quy trình, thủ tục giải quyết công việc; danh tính, chức vụ, quyền hạn, thông tin liên hệ, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của tổ chức, công dân.

i) Bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên (theo quy định tại Công văn số 33-CV/ĐU ngày 12/4/2018 của Đảng ủy về việc về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng và tu dưỡng, rèn luyện).

k) Bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý (Ban giám hiệu và trưởng, phó phòng, khoa) và người phải kê khai theo quy định (nhân viên phòng Tài chính Kế toán).

1.2. Hình thức công khai

Công khai trên trang Thông tin điện tử của trường; niêm yết tại Nhà Hiệu bộ; thông qua hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chi bộ; thông qua hoạt động của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoặc gửi văn bản.

1.3. Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng

Đảng ủy, các chi ủy, các chi bộ có trách nhiệm:

a) Tuyên truyền, quán triệt để các chi bộ, phòng, khoa và tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Nhà trường, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên nắm rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, xác định trách nhiệm và tự giác thực hiện.

Vận động, hướng dẫn cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên nhận thức đầy đủ về quyền, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà trường; nhận diện đúng 27 biểu hiện và tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

b) Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc công khai, minh bạch thông tin, phân công trách nhiệm, quy định rõ nội dung, hình thức, phạm vi, thời gian, địa điểm công khai để cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên dễ biết, dễ hiểu, dễ giám sát.

c) Chống lợi dụng dân chủ để gây mất đoàn kết nội bộ trong Nhà trường, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

II. Về nội dung, hình thức cán bộ, viên chức, người lao động góp ý và trách nhiệm của Đảng ủy, chi ủy và chi bộ

Về nội dung, hình thức cán bộ, viên chức, người lao động góp ý và trách nhiệm của Đảng ủy, chi ủy và chi bộ thực hiện theo nội dung quy định cụ thể trong Quy định về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Nhà trường của các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc.

III. Về nội dung, hình thức cán bộ, viên chức, người lao động giám sát và trách nhiệm của Đảng ủy, chi ủy và chi bộ

Về nội dung, hình thức cán bộ, viên chức, người lao động giám sát và trách nhiệm của Đảng ủy, chi ủy và chi bộ thực hiện theo nội dung quy định cụ thể trong Quy định về công tác giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về việc giám sát của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc.

Hướng dẫn này được phổ biến đến các chi bộ để thực hiện./.

T/M  ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

 (Đã ký)

 Trịnh Quốc Tấn

Nguồn tin:ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

Thư Viện Download

Phim Tài Liệu

Hình Ảnh Sự Kiện