Hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 06/9/2018 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc về sinh hoạt chi bộ và phân công công tác cho đảng viên

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới;

Căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 16/7/2018  của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”;

Căn cứ Hướng dẫn số 01- HD/TW, ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”;

Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017  của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên,

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chi ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên và thống nhất hành động trong Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc trong việc thực hiện nền nếp sinh hoạt chi bộ, việc phân công công tác cho đảng viên theo quy định của Đảng; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ; góp phần xây dựng chi bộ và Đảng bộ Trường trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy hướng dẫn về sinh hoạt chi bộ và việc phân công công tác cho đảng viên, cụ thể như sau:


A. VỀ SINH HOẠT CHI BỘ

I. SINH HOẠT CHI BỘ THƯỜNG KỲ

1.1. Công tác chuẩn bị sinh hoạt thường kỳ

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của Đảng ủy (nếu có), trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ, chi ủy thực hiện các công việc sau:

a) Bí thư hoặc Phó bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết (nếu có) hoặc dự kiến nội dung kết luận của buổi sinh hoạt.

b) Họp chi ủy để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ của tháng tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết tại chi bộ; cho ý kiến về dự thảo nghị quyết (nếu có).

c) Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ đến đảng viên và đảng ủy viên được phân công theo dõi chi bộ.

1.2. Các bước sinh hoạt chi bộ thường kỳ

a) Bước 1: Mở đầu

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có).

- Cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ.

- Thông báo tình hình đảng viên: Số đảng viên có mặt, vắng mặt (có lý do, không có lý do).

- Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ.

 b) Bước 2: Tiến hành sinh hoạt

- Bí thư chi bộ báo cáo nội dung sinh hoạt đã được chi ủy chuẩn bị và gợi ý thảo luận.

- Đảng viên phát biểu ý kiến, tập trung trao đổi, thảo luận nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ; tự phê bình kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; góp ý, phê bình đối với đảng viên trong chi bộ.

- Bí thư chi bộ cung cấp thông tin và định hướng để làm rõ những vấn đề đảng viên quan tâm, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp ý kiến để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả.

c) Bước 3: Kết thúc

Bí thư chi bộ thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng hợp các ý kiến phát biểu tại buổi sinh hoạt; những ý kiến tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện nội dung sinh hoạt chi bộ; phân công nhiệm vụ cho đảng viên và quy định thời gian hoàn thành.

- Định hướng tư tưởng đối với đảng viên; giải quyết hoặc phản ánh với cấp có thẩm quyền về tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên.

- Thông qua nghị quyết hoặc kết luận.

- Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt.

- Thư ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ.

1.3. Nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ

Căn cứ Điều lệ Đảng, định hướng của Đảng ủy, tình hình, đặc điểm của chi bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hằng tháng chi bộ sinh hoạt gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Về công tác chính trị, tư tưởng

- Lựa chọn những nội dung thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của ngành giáo dục, đào tạo và của trường sát với tình hình và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến, trao đổi.

- Thông báo kịp thời chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước và các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên các cấp cần phổ biến đến chi bộ.

- Phổ biến, quán triệt các văn bản (Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình, Hướng dẫn, Thông báo, Quy định …) của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường.

- Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, viên chức, người lao động thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề chi bộ cần quan tâm. Kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên.

b) Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục.

- Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI  Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đảng viên, nhất là bí thư chi bộ, trưởng phòng, trưởng khoa liên hệ, đánh giá việc thực hiện nội dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; về chống chạy chức, chạy quyền và chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa rời quần chúng.

- Kết quả lãnh đạo các phòng, khoa thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ.

- Xác định nhiệm vụ của chi bộ tháng tiếp theo và biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho đảng viên.

II. SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CỦA CHI BỘ

2.1. Công tác chuẩn bị cho sinh hoạt chuyên đề

- Hằng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện và báo cáo Đảng ủy (vào đầu Quý I của năm) để theo dõi, chỉ đạo.

- Chi bộ phân công đảng viên có khả năng biên tập, am hiểu nội dung liên quan đến chuyên đề để chuẩn bị bằng văn bản.

- Bí thư chi bộ trao đổi về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện chuyên đề với đảng viên được phân công. Dự thảo chuyên đề phải được chi ủy thông qua và gửi cho đảng viên trước khi tổ chức sinh hoạt.

2.2. Các bước sinh hoạt chuyên đề của chi bộ

a) Bước 1: Mở đầu

Thực hiện như sinh hoạt thường kỳ.

b) Bước 2: Tiến hành sinh hoạt

- Bí thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề.

- Đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo chuyên đề.

- Các đảng viên phát biểu, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân; liên hệ với chi bộ, phòng, khoa, nhà trường; trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề.

- Đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề tiếp thu ý kiến tham gia để hoàn thiện. Chuyên đề sau khi hoàn thiện phải gửi tới các tổ Đảng để nghiên cứu, học tập và báo cáo Đảng ủy.

c) Bước 3: Kết thúc

Bí thư chi bộ đánh giá việc chuẩn bị, chất lượng của chuyên đề; ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối với chi bộ, đảng viên. Kết luận các nội dung cần tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề.

Lưu ý: Không tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ thường kỳ; nếu chi bộ khó khăn về thời gian có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi, nhưng phải thực hiện lần lượt, sinh hoạt thường kỳ xong mới sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại.

2.3. Nội dung sinh hoạt chuyên đề

Căn cứ chỉ thị, nghị quyết và định hướng của Đảng ủy, tình hình, đặc điểm của chi bộ, mỗi quý ít nhất một lần chi bộ tổ chức sinh hoạt theo các nhóm vấn đề sau đây:

- Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy, tổ chức đảng cấp trên.

- Về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.

- Về các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong chi bộ.

- Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ Trường, xây dựng phòng, khoa, Nhà trường vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, xa quần chúng, cá nhân chủ nghĩa ở phòng, khoa, nhà trường.

- Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, nghiệp vụ chuyên môn của phòng, khoa, chi bộ.

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, khoa thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao (giảng dạy, học tập, tuyển sinh; thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, tự làm thiết bị, phương tiện dạy học...); lãnh đạo thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của Nhà trường.

- Về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống tốt đẹp của nhà trường cho cán bộ, đảng viên.

- Những nội dung khác theo đặc điểm tình hình nhiệm vụ của chi bộ.

III. MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ SINH HOẠT CHI BỘ

1. Thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng

- Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ.

- Chi ủy, đảng viên nghiêm túc, thực sự cầu thị khi tự phê bình và phê bình.

- Sinh hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Cương quyết chống bệnh thành tích, dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.

2. Thời gian sinh hoạt chi bộ

Thời gian sinh hoạt chi bộ phải bảo đảm từ 90 phút trở lên. Nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi thì phải bảo đảm thời gian tối thiểu 120 phút.

B. VỀ PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CHO ĐẢNG VIÊN

I. Yêu cầu

1- Bảo đảm để mỗi đảng viên trong chi bộ đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với khả năng, điều kiện, hoàn cảnh và sức khỏe.

2- Việc phân công công tác cho đảng viên được tiến hành ở chi bộ hằng năm và được bổ sung, điều chỉnh theo yêu cầu nhiệm vụ của chi bộ trong năm; kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công là cơ sở để xem xét đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm.

II. Nội dung phân công

Trên cơ sở thực hiện Điều lệ Đảng; chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và nhiệm vụ được Đảng ủy giao, chi bộ tiến hành phân công công tác cho đảng viên như sau:

a) Thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo quy định tại .

b) Thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn do phòng, khoa (đơn vị công tác của đảng viên) giao.

c) Thực hiện chức trách, nhiệm vụ do đảng ủy, chi bộ, đoàn thể phân công.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể về xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, phòng, khoa, nhà trường và các đoàn thể vững mạnh.

đ) Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị (Khóa VIII).

III. Phương pháp tiến hành

- Hằng năm (vào dịp đầu năm) chi ủy (hoặc bí thư chi bộ) rà soát, điều chỉnh việc phân công công tác trong năm cho từng đảng viên, báo cáo chi bộ.

- Chi bộ thảo luận, ra nghị quyết về việc phân công công tác cho từng đảng viên; phân công chi ủy viên theo dõi, kiểm tra và báo cáo chi bộ kết quả thực hiện công tác của đảng viên.

- Căn cứ nhiệm vụ được phân công, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trong các kỳ sinh hoạt chi bộ.

- Cuối năm, đảng viên tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và tự đánh giá chất lượng đảng viên trước chi bộ để chi bộ xem xét, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ (hoặc chuyên đề) theo nội dung quy định tại Hướng dẫn này. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải cụ thể, không trùng, lẫn với nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian sinh hoạt định kỳ của chi bộ được tổ chức trong ngày từ 25 đến 30 hàng tháng.

2- Hàng năm, chi bộ ra Nghị quyết về phân công công tác cho đảng viên, chỉ đạo đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Nghị quyết về phân công công tác cho đảng viên của chi bộ được gửi lên Đảng ủy để báo cáo (có Mẫu Nghị quyết kèm theo).

3- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ được phân công phụ trách, chỉ đạo các chi bộ và các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ được phân công dự sinh hoạt tại các chi bộ có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc chi bộ việc thực hiện Hướng dẫn này, định kỳ báo cáo Đảng ủy.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 12 -HD/ĐU ngày 26/7/2018 của Đảng ủy. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các chi ủy kịp thời phản ánh về Đảng ủy.

Hướng dẫn này được phổ biến đến các chi bộ để thực hiện ./.

 

T/M  ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

 (Đã ký)

 Trịnh Quốc Tấn

Nguồn tin:ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

Thư Viện Download

Phim Tài Liệu

Hình Ảnh Sự Kiện