Đội ngũ cán bộ phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

I. Ban lãnh đạo phòng

II. Đội ngũ cán bộ

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Nguyễn Tiến Mạnh

27/4/1984

Thạc sỹ

- Giáo viên

Nguyenmanhpdt@gmail.com

2

Trương Thanh Long

10/4/1973

Đại học

- Giáo viên

Longhoabinh2@gmail.com

3

Đinh Thị Thu Hiền

14/8/1985

Thạc sỹ

- Giáo viên

Dinhthuhiencdtb@gmail.com

4

Nguyễn Thị Kim Thanh

26/02/1980

Đại học

- Giáo viên

Kimthanh.hoabinh@gmail.com


Nguồn tin:TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC

Các tin khác:

[Quay Trở Về]