Đội ngũ cán bộ Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm

I. Ban lãnh đạo Trung tâm

II. Đội ngũ cán bộ

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Lê Xuân Ngự

10/8/1980

Thạc sỹ

- Giáo viên

- Bí thư Đoàn TNCS HCM trường

xuanngucdtb@gmail.com

2

Trần Thế Hiển

12/12/1989

Đại học

- Giáo viên

tranthehiencdtb@gmail.com

3

Nguyễn Viết Quyền

03/9/1983

Kỹ sư

- Giáo viên

nguyenvietquyen82@gmail.com

4

Phạm Văn Điệp

01/10/1974

Đại học

- Giáo viên

diep.cdcdtb@gmail.com


Nguồn tin:Không xác định

Các tin khác:

[Quay Trở Về]