Đội ngũ cán bộ Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm

I. Ban lãnh đạo Trung tâm

Bùi Trung Nguyen

II. Đội ngũ cán bộ

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Bùi Trung Nguyên

13/10/1978

Thạc sỹ

- Đảng ủy viên

- Giám đốc

- Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ 2

trungnguyenpdt@gmail.com

2

Lê Xuân Ngự

10/8/1980

Thạc sỹ

- Giáo viên

xuanngucdtb@gmail.com

3

Trần Thế Hiển

12/12/1989

Đại học

- Giáo viên

tranthehiencdtb@gmail.com

4

Nguyễn Viết Quyền

03/9/1983

Kỹ sư

- Giáo viên

nguyenvietquyen82@gmail.com

5

Phạm Văn Điệp

01/10/1974

Đại học

- Giáo viên

diep.cdcdtb@gmail.com

6

Đinh Thị Phượng

06/9/1989

Đại học

- Giáo viên

bichphuong89hb@gmail.com


Nguồn tin:Không xác định

Các tin khác:

[Quay Trở Về]