Giới thiệu chung về Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm

Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm được thành lập theo Quyết định số 107/QĐ-CĐTB ngày 01/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc.

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm được quy định chung tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc ban hành theo Quyết định số 25/QĐ-CĐTB ngày 10/01/2018 và quy định cụ thể theo Quyết định số 108/QĐ-CĐTB ngày 01/4/2019 của Hiệu trưởng nhà trường. 


I. Chức năng của Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm

Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm là đơn vị chức năng của Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc. Trung tâm có chức năng xây dựng kế hoạch tuyển sinh và giới thiệu việc làm, tổ chức thực hiện và tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác: Tuyển sinh, giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên hàng năm; Là đầu nối quán hệ giữa nhà trường với cộng đồng xã hội và doanh nghiệp.

II. Nhiệm vụ của Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm

Trung tâm tuyển sinh và Giới thiệu việc làm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn như của các phòng chức năng được quy định tại Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường ban hành theo Quyết định 36/QĐ-CĐTB ngày 29/01/2019 và các nội dung cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ tham mưu tổng hợp

Tổ chức khảo sát, nghiên cứu thị trường đào tạo. Xây dựng chiến lược về tuyển sinh, hoạch định kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, nội dung các hình thức tuyển sinh của nhà trường.

Nghiên cứu đề xuất các chủ trương, biện pháp, chế độ, chính sách để đảm bảo tuyển sinh có hiệu quả

Tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu về xây dựng chương trình, nội dung đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế tuyển dụng, sử dụng nhân lực của doanh nghiệp.

Tham mưu và đề xuất với Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh và giới thiệu việc làm của Nhà trường.

Làm báo cáo kết quả tuyển sinh, thống kê lưu trữ các số liệu tuyển sinh

Tổng hợp, lưu trữ số liệu HSSV ra trường hàng năm, HSSV có việc làm hàng năm.

2. Các nhiệm vụ tổ chức thực hiện

Thực hiện các thủ tục tuyển sinh: Quảng cáo, giới thiệu ngành nghề đào tạo, nhận hồ sơ, viết giấy báo nhập học có hiệu quả. Tham gia tuyển sinh hệ chính quy dài hạn, ngắn hạn…

Tổ chức đến các công ty, cơ sở sản xuất, các địa phương, các trường… để thu thập thông tin, phục vụ công tác tuyển sinh

Tham gia tuyển sinh trong liên kết đào tạo hệ cao đẳng, đại học chuyên tu, tại chức, các lớp ngoại ngữ, tin học… phục vụ cho xuất khẩu lao động.

Tổ chức  tuyển sinh, thực hiện bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn cho công nhân, nâng cao năng lực quản lý cho các Công ty, Xí nghiệp khai thác công trình kỹ thuật cơ, điện.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc hội thảo, giao lưu với các doanh nghiệp và cộng đồng về nhu cầu tuyển dụng, sử dụng nhân lực về đào tạo phù hợp với hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Thường xuyên liên lạc, tiếp xúc với các doanh nghiệp, xây dựng lòng tin, nắm bắt các thông tin từ các doanh nghiệp và phản ánh kịp thời cho nhà trường.

Tổ chức các cuộc gặp, làm việc của lãnh đạo nhà trường với lãnh đạo doanh nghiệp trong quan hệ công tác.

Phối hợp, hỗ trợ và giới thiệu với các khoa công việc tổ chức thực tập sản xuất tại các doanh nghiệp.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy nghề cho nông dân, nông thôn.

Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực tuyển sinh và giới thiệu việc làm.

Quản lý nhân sự, trang thiết bị của Trung tâm.

Thực hiện công tác khảo sát, thống kê tổng hợp và báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ về công tác tuyển sinh và giới thiệu việc làm.

3. Các nhiệm vụ tư vấn dịch vụ

Hỗ trợ và giới thiệu các bộ phận có hoạt động dịch vụ của Trường ký kết các hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp

Mở các khóa học bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn, chuyên đề để phục vụ cho yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển của doanh nghiệp

Tư vấn và giới thiệu việc làm cho HSSV khi tốt nghiệp ra trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường CĐ Cơ điện Tây Bắc giao cho.

III. Cơ cấu bộ máy tổ chức

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, dự kiến biên chế của Trung tâm bao gồm 5 người.

+ Giám đốc: 01 người

+ Phó Giám đốc: 01 người

+ Nhân viên, chuyên viên: 3 người

Nguồn tin:TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC

Các tin khác:

[Quay Trở Về]