THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Căn cứ Văn bản số 679/BNN-TCCB ngày 01/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tuyển dụng viên chức. Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc thông báo tuyển viên chức năm 2021 như sau:


Số

TT

Chức danh, vị trí công tác và nhiệm vụ

Yêu cầu về hiểu biết, kỹ năng và trình độ

 Vị trí công tác

Nhiệm vụ, khối lượng công việc

I

 Số lượng tuyển dụng: 9 người

Hiểu biết và kỹ năng

Trình độ

1

 

Giảng viên Tin học

- Vị trí công tác: Khoa Cơ khí chế tạo

-  Mã ngạch: V.09.02.03

- Số lượng: 1

 

 - Giảng dạy các mô đun chuyên môn: Sửa chữa lắp ráp máy tính; kỹ thuật bảo trì máy tính, Tin học văn phòng…

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà Trường phân công.

  - Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước và các qui định của ngành dạy nghề

     - Quán triệt mục tiêu đào tạo và nội dung chương trình của môn học, nghề được phân công giảng dạy

     - Có kiến thức kỹ năng nghề và biết tổ chức lao động sản xuất khoa học.

- Trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin hoặc Tin học ứng dụng.

 - Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

     - Chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc dạy trình độ cao đẳng; ( Nếu không  có bằng Đại học sư phạm kỹ thuật ).

2

Kế toán viên

-Vị trí công tác: Phòng Tài chính kế toán

- Mã ngạch:

 06-031

- Số lượng:  1

 - Thực hiện chuyên môn: Kế toán đơn vị sự nghiệp, tài chính doanh nghiệp, kiểm toán, thực hành kế toán, kế toán doanh nghiệp, kế toán ngân sách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà Trường phân công.

- Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước và các qui định của ngành dạy nghề

 - Có kiến thức kỹ năng và biết tổ chức lao động sản xuất khoa học.

 - Biết sử dụng các tài liệu, phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính hoặc Kế toán

  - Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3

Giảng viên

   

- Vị trí công tác: Khoa Khoa học Cơ bản.

- Mã ngạch: V.09.02.03

     

 

- Làm công tác giảng dạy các môn khoa học cơ bản, cơ sở tại khoa Khoa học Cơ bản

- Xây dựng và triển khai kế hoạch trên cơ sở các quy định của Nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà Trường phân công.

- Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước và các qui định của ngành nghề trong nhà trường.

- Quán triệt mục tiêu và nội dung công việc được phân công

 - Có kiến thức kỹ năng nghề nghiệp và biết tổ chức lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học theo sự phân công công việc.

 - Biết sử dụng các tài liệu, phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị của nghề để áp dụng vào công việc và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tâm lý học, Bảo hiểm hoặc Công tác xã hội

- Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương theo quy định tại Thông tưsố 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc dạy trình độ cao đẳng trở lên.

4

Vị trí làm công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng /Phòng Tổ chức Hành chính

     

- Mã ngạch:

01-003

 - Số lượng: 1

- Theo dõi, tính toán khấu hao tài sản và thiết bị, vật tư, nhiên liệu học tập.

-  Làm công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch trên cơ sở các quy định của Nhà nước.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà Trường phân công.

- Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước và các qui định của nhà nước.

- Quán triệt mục tiêu và nội dung công việc được phân công

 - Có kiến thức kỹ năng nghề nghiệp và biết tổ chức lao động sản xuất khoa học theo sự phân công công việc.

- Biết sử dụng các tài liệu, phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị để áp dụng vào công việc và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán hoặc Tài chính ngân hàng.

- Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

5

Giảng viên

    

 - Vị trí công tác: Phòng Khảo thí và KĐCL

- Mã ngạch:

V.09.02.03

- Số lượng: 1

- Làm công tác giảng dạy nghề Nông, Lâm nghiệp.

- Làm công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà Trường phân công.

- Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước và các qui định của công tác khảo thí và Kiểm định chất lượng trong nhà trường.

- Có kiến thức kỹ năng nghề nghiệp và biết tổ chức lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học theo sự phân công công việc.

 - Biết sử dụng các tài liệu, phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị của nghề để áp dụng vào công việc và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Nông, lâm nghiệp hoặc chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng.

- Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương theo quy định tại Thông tưsố 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy hoặc tương đương định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc dạy trình độ cao đẳng trở lên.

6

Vị trí làm công tác quản trị, hành chính tổng hợp /Phòng Tổ chức Hành chính

     

- Mã ngạch:

01-003

- Số lượng: 1

- Theo dõi quản lý đất đai, nhà xưởng, sân bãi thực hành, thực tập

- Làm công tác hành chính tổng hợp.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch trên cơ sở các quy định của Nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà Trường phân công.

- Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước và các qui định của nhà nước.

 - Quán triệt mục tiêu và nội dung công việc được phân công

 - Có kiến thức kỹ năng nghề nghiệp và biết tổ chức lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học theo sự phân công công việc.

 - Biết sử dụng các tài liệu, phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị để áp dụng vào công việc và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản lý đất đai hoặc Quản lý tài nguyên rừng.

- Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương theo quy định tại Thông tưsố 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

7

Vị trí làm quản lý học sinh sinh viên/ Phòng công tác HSSV

 

- Mã ngạch:

01-003

- Số lượng: 1

- Lập kế hoạch thu các khoản kinh phí của học sinh sinh viên

- Làm công tác quản lý học sinh sinh viên.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án quản lý HSSV trên cơ sở các quy chế, quy định của Nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà Trường phân công.

- Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước và các qui định của ngành dạy nghề

 - Quán triệt mục tiêu và nội dung công việc được phân công

 - Có kiến thức kỹ năng nghề nghiệp và biết tổ chức lao động sản xuất khoa học.

  - Biết sử dụng các tài liệu, phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị để áp dụng vào công việc và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, hoặc Quản trị kinh doanh.

- Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương theo quy định tại Thông tưsố 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

8

Vị trí làm công tác kế hoạch,  thủ kho/ Phòng Tổ chức Hành chính

 

- Mã ngạch:

01-003

- Số lượng: 1

- Tính định mức vật tư học thực hành, thực tập của học sinh sinh viên.

- Làm công tác quản trị, kế hoạch kiêm nhiệm thủ kho.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch trên cơ sở các quy định của Nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà Trường phân công.

- Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước và các qui định của nhà nước.

- Quán triệt mục tiêu và nội dung công việc được phân công

 - Có kiến thức kỹ năng nghề nghiệp và biết tổ chức lao động sản xuất khoa học.

 - Biết sử dụng các tài liệu, phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị để áp dụng vào công việc và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán hoặc Tài chính ngân hàng.

- Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương theo quy định tại Thông tưsố 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

9

Giảng viên Kế toán

    

- Vị trí công tác: Khoa Khoa học Cơ bản.

- Mã ngạch: V.09.02.03

-  Số lượng:  1

 - Giảng dạy các môn học chuyên môn: Kế toán doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, kiểm toán, thực hành kế toán doanh nghiệp, kế toán hợp tác xã, kế toán doanh nghiệp, kế toán ngân sách xã, phường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà Trường phân công.

- Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước và các qui định của ngành dạy nghề

 - Quán triệt mục tiêu đào tạo và nội dung chương trình của môn học, nghề được phân công giảng dạy

 - Có kiến thức kỹ năng nghề và biết tổ chức lao động sản xuất khoa học của nghề đó

- Biết sử dụng các tài liệu, phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị dạy nghề để giảng dạy và không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục học sinh

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán hoặc Tài chính

  - Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương theo quy định tại Thông tưsố 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

 - Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề hoặc dạy trình độ cao đẳng trở lên.

 

* Yêu cầu khác đối với viên chức được tuyển dụng:

1- Đối với viên chức là giáo viên

- Hiểu biết về luật giáo dục nghề nghiệp, điều lệ Trường Cao đẳng, chế độ giờ làm việc của giáo viên dạy nghề, Luật Công chức. Luật Viên chức.

- Sử dụng thành thạo máy máy tính để đáp ứng chuyên môn công việc và để soạn giáo án, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

2. Đối với viên chức là chuyên viên

- Hiểu biết Luật Công chức,  Luật Viên chức,  Điều lệ Trường Cao đẳng.

Nguồn tin:Trường cao đẳng Cơ điện Tây Bắc

Các tin khác:

[Quay Trở Về]