10 Báo cáo tổng hợp tình hình thu – chi quỹ bảo hiểm xã hội mới nhất

Bảo hiểm xã hội
………………………

Mẫu số B 08 – BH
Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU – CHI QUỸ BHXH

Năm……………..

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu
(Chữ ký, họ tên)
Trưỏng ban KH-TC
(Chữ ký, họ tên)
Giám đốc BHXH
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)