10 Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỊNH VỊ MÓNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM

(Căn cứ Điều……. Quyết định……/2004/QĐ-UB ngày…./……/…… của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Các thông tin về công trình :…………………………………….

Bạn Đang Xem: Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm

– Công trình : ………………………………………………..

– Địa điểm : ………………………………………………………

Xem Thêm : Thủ tục cấp lại đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Số : ………………………………..Đường : …………….

Phường : ……………………….Quận : ………………………

(Nhằm thửa số :……………….. , tờ bản đồ thứ………………….. )

– Giấy phép xây dựng số :………… GPXD ngày : ……….của ……..

Xem Thêm : Bài phát biểu trong Hội nghị viên chức 2020 – 2021

– Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (tổng dự toán) số :……… ngày : ………của : ………

3. Kết luận và kiến nghị :
Kiểm tra lần 1 : …………………………………

Kiểm tra lần 2 : ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Chủ đầu tư
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)
– Lần 1:…………………………………………
– Lần 2:………………………………………..
Chủ dự án (nếu có)
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)
– Lần 1:………………………………………
– Lần 2:………………………………………
Đại diện đơn vị thiết kế
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)
– Lần 1:…………………………………………
– Lần 2:………………………………………..
Đại diện đơn vị thi công
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)
– Lần 1:………………………………………
– Lần 2:………………………………………