10 Biểu mẫu Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung mới nhất

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG hoặc
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)…

Số:____/_______

Bạn Đang Xem: Biểu mẫu Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
–––––––––––––––––

ngày……. tháng …….. năm………..

GIẤY XÁC NHẬN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG

Xem Thêm : Biên bản họp đồng ý cho thành viên góp vốn

– Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

– Căn cứ Quyết định số 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

– Xét đơn của Ông (Bà)…….…, ngày……tháng…..năm……… về việc đề nghị điều chỉnh nội dung :

+ Giấy phép xây dựng số :…….……, ngày…..tháng……..năm …..do……….cấp và các chứng thư kèm theo.

+ Biên bản kiểm tra hoàn công số:………, ngày…….tháng……..năm …….do……… cấp và các chứng thư kèm theo.

Qua đối chiếu hồ sơ, ………… xác nhận nội dung được điều chỉnh như sau :

+ Nội dung trong……………

Giấy phép xây dựng………..

Biên bản kiểm tra hoàn công ………….

+ Nội dung điều chỉnh: ………………..
Download văn bản để xem thêm chi tiết.