10 Biểu mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất mới nhất

TÊN CƠ QUAN

Số:……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________

….ngày….tháng…..năm….

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

I. PHẦN GHI CỦA CỦA CÁC BÊN

1. Bên bảo lãnh:………………

Ông (bà):…………….. Tuổi: …………………

– Nghề nghiệp: ………………..

– Hộ khẩu thường trú:…………………..

2. Bên được bảo lãnh:…………..

Ông (bà):………….. Tuổi: ………………..

– Nghề nghiệp: ………….

– Hộ khẩu thường trú: …………………

Hoặc Ông (bà):……………………

– Đại diện cho (đối với tổ chức)………………..

– Địa chỉ: ……………………

– Số điện thoại: Fax (nếu có)……………….

3. Bên nhận bảo lãnh:………………

Ông (bà) Tuổi: ……………………….

– Nghề nghiệp: ………………………

– Hộ khẩu thường trú: …………………..

Hoặc Ông (bà): ……………………….

– Đại diện cho (đối với tổ chức)…………….

– Địa chỉ: ……………………..

– Số điện thoại: Fax (nếu có): ………………….

Thửa đất bảo lãnh

– Diện tích đất bảo lãnh:……………….. m2

– Loại đất:…………………….. hạng đất (nếu có)……………

– Thửa số: …………………..

– Tờ bản đồ số: …………………

– Thời hạn sử dụng đất còn lại: ………………….

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:………do………cấp ngày….tháng….năm……..

Tài sản gắn liền với đất (nếu có)………………..

4. Các bên thoả thuận ký hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để vay vốn như sau:

a) Quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh

– Quyền được sử dụng đất trong thời hạn bảo lãnh.

– Quyền được nhận tiền vay do bảo lãnh quyền sử dụng đất theo hợp đồng này.

– Quyền được xoá bảo lãnh sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đã thoả thuận trong hợp đồng.

– Nghĩa vụ làm thủ tục đăng ký và xoá thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền.

– Không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, bảo lãnh hoặc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; không làm thay đổi mục đích sử dụng đất; không huỷ hoại giảm giá trị của đất đã bảo lãnh.

b) Quyền và nghĩa vụ của bên nhận bảo lãnh:

– Quyền yêu cầu bên bảo lãnh giao giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất bảo lãnh và giấy tờ về sở hữu tài sản gắn liền với đất bảo lãnh (nếu có).

– Quyền kiểm tra, yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng này.

– Có nghĩa vụ cho bên bảo lãnh vay đủ số tiền theo hợp đồng này.

– Trả lại giấy tờ cho bên bảo lãnh khi đã thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng này.

c) Quyền và nghĩa vụ của bên được bảo lãnh

– Được vay đủ số tiền theo hợp đồng này.

– Thực hiện các nghĩa vụ mà các bên đã thoả thuận.

5. Các bên thoả thuận các phương thức xử lý quyền sử dụng đất và tài sản bảo lãnh để thu hồi nợ như sau:

– Xử lý quyền sử dụng đất và tài sản đã bảo lãnh để thu hồi nợ theo hợp đồng này.

– Trường hợp các bên không thoả thuận được việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản đã bảo lãnh để thu nợ thì bên nhận bảo lãnh được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền đấu giá quyền sử dụng đất đã bảo lãnh hoặc khởi kiện ra Toà án, phát mại tài sản gắn liền trên đất (nếu có) để thu nợ.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.