10 Biểu mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học mới nhất

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________

Mẫu số : 5/KHTC
Tp.HCM, ngày … … tháng … … năm 200…

HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
( Với cá nhân )

Chương trình: ……………………………………

Bạn Đang Xem: Biểu mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học

Đề tài: ………………………………………………….

Bên A là ông (Bà): …………………………………………

Xem Thêm : Bảng ghi chép về thị trường mục tiêu

Ben B là ông (Bà): ……………………………………………..

Chức vụ, học hàm, học vị: ……………………………………….

Nơi công tác: ……………………………………………………………..

HAI BÊN THOẢ THUẬN NHƯ SAU :

ĐIỀU I: Bên B đảm nhận công việc: ………………………………………

Với sản phẩm khoa học gồm số lượng và chất lượng như sau:…………………………………

Xem Thêm : Mẫu khách hàng hoàn trả hàng – Tiếng Anh

Thời hạn nộp sản phẩm trước ngày … … tháng … … năm 200 …

ĐIỀU II: Bên A trả thù lao cho bên B với số tiền: ……………………

Bằng chữ: ………………………………………………………….

Để chi phí cho các khoản sau: …………………………………

ĐỀU III: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Nếu ai vi phạm hợp đồng thì phải bồi hoàn thiệt hại do hậu quả gây ra.
Hợp đồng chia thành 3 bản, mỗi bên giữ 1 bản , 1 bản lưu kế toán của đề tài.

BÊN A KÝ BÊN B KÝ