10 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất

Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh…
Phòng đăng ký kinh doanh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—————————–

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Số ………………………………………….

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………………….

Bạn Đang Xem: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Tên giao dịch: ……………………………………………………………………………….

Tên viết tắt:………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………. Fax:………….. Email: ………………………….

3. Ngành, nghề kinh doanh: …………………………………………………………..

Xem Thêm : Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình phát sóng

4. Vốn điều lệ: ………………………………………………………………………………………………..

5. Danh sách thành viên góp vốn:………………………………………….

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: …………………………………………………………………………………

Họ và tên: ………………………………………………….. Nam/Nữ…………………..

Sinh ngày …… …./ ………./ ………. Dân tộc: …………Quốc tịch:………………

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:………………………………………….

Xem Thêm : Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc

Ngày cấp: ………/ ………../ ………… Nơi cấp: ……………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………..

Chữ ký: ………………………………………………………………………………………..

7. Tên, địa chỉ chi nhánh: ………………………………………………………….

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: …………………………………………..

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.