10 Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Mẫu số: 04 – 2/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ……….

Bạn Đang Xem: Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Xem Thêm : Quyết định tạm giữ phương tiện vận tải giao thông vi phạm hành chính

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch :…………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

Xem Thêm : Lời bài hát Giá Ngày Đầu Đừng Nói Thương Nhau

Năm …………… tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị ……………. Đề nghị Công ty/đơn vị (mã số thuế) ………………..thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ……….. với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.