10 Hợp đồng gia công mới nhất

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Số: 03/HĐGC
Ngày:01/01/2012

Chúng tôi gồm có:

Bạn Đang Xem: Hợp đồng gia công

Xem Thêm : Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp về thửa đất

Bên A: ………………….

– Địa chỉ: …………………………

– Điện thoại: ……………………………

– Đại diện là:……………………………………

– Đây được gọi là bên đặt gia công.

Bên B: CÔNG TY ……………………………………….

– Địa chỉ: ……………………………………………

– Điện thoại: …………………………………………

– Đại diện là: ………………. Chức vụ: ………………….

– Đây được gọi là bên nhận gia công

Hai bên thống nhất thoả thuận kí kết hợp đồng gia công xuất khẩu sản xuất và đóng gói tương ớt với các điều kiện và điều khoản sau :

Điều 1: Nội dung của hợp đồng

– Bên A chịu trách nhiệm cung cấp nguyên vật liệu, phụ liệu và phụ gia, tài liệu kỹ thuật và các điều kiện cần thiết khác cho bên B để tổ chức sản xuất và đáp ứng các yêu cầu của bên A.

– Bên B đảm bảo năng lực cần thiết tại nhà máy để tiến hàng sản xuất phù hợp với nguyên vật liệu, phụ liệu và phụ gia,tài liệu kỹ thuật do bên A cung cấp, đồng thời đảm bảo hoàn thành số lượng, chất lượng và tiến độ giao hàng, nhà máy sản xuất phải được sự chấp thuận của bên A.

– Trong trường hợp bên A không mua được nguyên vật liệu cho bên B thì bên A sẽ thông báo cho bên B biết 7 ngày trước thời điểm giao nguyên vật liệu và cho phép bên B mua nguyên phụ liệu tại thị trường Việt Nam (Bao gồm cả nguyên liệu vật liệucó nguồn gốc nhập khẩu), số tiền mua nguyên vật liệu này sẽ do bên A hoàn trả lại cho bên B.

– Bất kì mọi thay đổi nào làm khác với quy định trong hợp đồng sẽ có hiệu lực khi được qui định bằng văn bản và có chữ ký của người có thẩm quyền của cả 2 bên.

– Thời hạn của hợp đồng : 12 tháng

Điều 2: Tên hàng gia công

1. Tên hàng: Tương ớt (chi tiết được quy định trong phụ lụcII)

2. Số lượng dự kiến :500 thùng /tháng

– Tổng sản phẩm dự kiến : 6000 thùng/năm

Theo quy tắc: bên A tính toán số liệu cần sản xuất và gửi tới bên B trước ngày 20 của mỗi tháng. Mọi sự thay đổi về tên hàng và số lượng hàng đều dựa theo yêu cầu của bên A. Chi tiết mã hàng, số lượng, đơn giá sẽ được quy định cụ thể trong phụ lục I. Phụ lục là một phần không thể tách rời của bản hợp đồng này.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.