10 Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

Bạn Đang Xem: Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Số: /HĐTK

Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.

Căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày tháng năm (nếu có).

Hôm nay ngày tháng năm tại địa điểm chúng tôi gồm có:

BÊN CHỦ ĐẦU TƯ

Tên doanh nghiệp:……………..

Địa chỉ trụ sở chính:……………………..

Điện thoại:…………….. Telex…………: Fax:………………

Tài khoản số: ……………Mở tại ngân hàng:………………..

Đại diện bởi: ……………………………Chức vụ:………………….

Xem Thêm : Tờ trình

(Giấy ủy quyền số:……………………………. (nếu thay giám đốc ký)

Viết ngày tháng năm Do chức vụ ký.)…………………..

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A

BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG

Tên doanh nghiệp:……………..

Địa chỉ trụ sở chính:…………………

Điện thoại: ……………..Telex:……………. Fax:

Tài khoản số:…………….. Mở tại ngân hàng:……………..

Đại diện bởi: ……………..Chức vụ:……………………

(Giấy ủy quyền số: ………………………………….(nếu thay giám đốc ký)

Viết ngày tháng năm Do chức vụ ký.)……………………….

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B

Xem Thêm : Mẫu Sổ kế hoạch Tổ chuyên môn

Hai bên thống nhất ký hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình (nêu tên) với những điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc hợp đồng

1. Bên A giao cho Bên B thầu thiết kế toàn bộ công trình theo đúng quy hoạch, kế hoạch, số liệu khảo sát và nội dung của bản LCKTKT đã được thẩm tra xét duyệt.

2. Bên B phải cử các cán bộ kỹ thuật đủ các tiêu chuẩn về bằng cấp, kinh nghiệm cần thiết vào việc thiết kế đồ án xây dựng.

3. Bên B thiết kế đồ án xây dựng phải tuân thủ các qui trình, qui phạm của Nhà nước qui định và phải được Bên A thẩm tra, xem xét chấp thuận. Các tiêu chuẩn định mức kinh tế – kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của Bên A và đảm bảo các chế độ thể lệ của Nhà nước qui định mới được đưa ra tổ chức thi công.

Điều 2: Thời hạn thiết kế

Thời hạn thiết kế toàn bộ công trình tổng cộng là tháng tính từ ngày đến ngày

Định lịch giao bản thiết kế từng phần như sau:

1. Thiết kế tổng quát (tạo dáng) trong tháng. Bên B giao cho Bên A vào ngày tháng năm

2. Thiết kế phần nền móng trong tháng.

Bên A giao cho Bên B vào ngày………………

>> Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.