10 Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền mới nhất

Mẫu số 28-CC/UQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

HỢP ĐỒNG
HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Bạn Đang Xem: Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):……………………………………………….

Sinh ngày:……………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:………………….. cấp ngày ………….tại …………….

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): …………

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : ………………………………………………………………………..

Sinh ngày:…………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:………………….. cấp ngày ………………tại …………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………..

Cùng vợ là bà: ……………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. cấp ngày ……….tại …………….

Xem Thêm : Nội dung học tập chuyên đề năm 2020 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hộ khẩu thường trú: …………………………….

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: …………………………..

Sinh ngày:………………………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. cấp ngày ………….tại ………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………..

Các thành viên của hộ gia đình:

– Họ và tên: ………………………………………….

Sinh ngày:……………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:………………….. cấp ngày ………….tại ……………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………..

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện: …………………………………….

Sinh ngày:……………………………………………………………….

Xem Thêm : Thủ tục cấp giấy phép khắc dấu

Chứng minh nhân dân số:………………….. cấp ngày …………….tại ……………………

Hộ khẩu thường trú: ………………….

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ……………ngày …….do ……..lập.

3. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: …………………….

Trụ sở: …………………………………..

Quyết định thành lập số:……………. ngày……..tháng …..năm……..do ………………. cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………. ngày……tháng ……năm……..do ……………….. cấp.

Số Fax: …………….Số điện thoại:………………..

Họ và tên người đại diện: …………………….

Chức vụ: …………………………………

Sinh ngày:……………………… ……

Chứng minh nhân dân số:………………….. cấp ngày ……….tại …………………..

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………ngày ……………….do ………………..lập.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.