10 Hợp đồng mua bán phương tiện giao thông mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE

Tại Phòng Công chứng số ……. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên bán (sau đây gọi là Bên A):

Bạn Đang Xem: Hợp đồng mua bán phương tiện giao thông

Ông (Bà):………………………

Sinh ngày:………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………cấp ngày………….tại………….

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)……

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:………………………

1. Chủ thể là vợ chồng:

Xem Thêm : Thủ tục thỏa thuận bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí in

Ông:………………………

Sinh ngày:………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………cấp ngày……..tại………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………

Cùng vợ là bà:………………………

Sinh ngày:………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………cấp ngày……..tại………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………..

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

Xem Thêm : Mẫu Sổ tay nhân sự

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ:……………………..

Sinh ngày:……………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………cấp ngày……..tại………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………..

Các thành viên của hộ gia đình:

– Họ và tên:…………………..

Sinh ngày:…………………..

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.