10 Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất mới nhất

TÊN CƠ QUAN

Số:……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________

….ngày….tháng…..năm….

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN

1. Bên thế chấp

Ông (bà)………………………. Tuổi: ……….

– Nghề nghiệp: …………….

– Hộ khẩu thường trú:…………….

2. Bên nhận thế chấp:…………….

Ông (bà) ……………..Tuổi ………….

– Nghề nghiệp: ………………..

– Hộ khẩu thường trú: …………………….

Hoặc Ông (bà):…………………….

– Đại diện cho (đối với tổ chức)………………

– Địa chỉ: ……………………

– Số điện thoại: ………………..Fax (nếu có)……………..

Thửa đất thế chấp…………………….

– Diện tích đất thế chấp: ………………..m2

– Loại đất:…………………. hạng đất (nếu có)

– Thửa số: ……………………..

– Tờ bản đồ số: ……………………

– Thời hạn sử dụng đất còn lại: …………….

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:………do……cấp ngày….tháng….năm……..

Tài sản gắn liền với đất (nếu có):……………….

3. Hai bên thoả thuận ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để vay vốn như sau:

1. Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp

– Quyền được sử dụng đất trong thời hạn thế chấp.

– Quyền được nhận tiền vay do thế chấp quyền sử dụng đất theo hợp đồng này.

– Quyền được xoá thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đã thoả thuận trong hợp đồng.

– Nghĩa vụ làm thủ tục đăng ký và xoá thế chấp tại cơ quan địa chính.

– Không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, bảo lãnh hoặc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; không làm thay đổi mục đích sử dụng đất; không huỷ hoại giảm giá trị của đất đã thế chấp.

– Thanh toán vay đúng hạn, đúng phương thức đã thoả thuận trong hợp đồng này

2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp:

– Quyền yêu cầu bên thế chấp giao giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất thế chấp và giấy tờ về sở hữu tài sản gắn liền với đất thế chấp (nếu có).

– Quyền kiểm tra, yêu cầu bên thế chấp quyền sử dụng đất thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng này.

– Có nghĩa vụ cho bên thế chấp vay đủ số tiền theo hợp đồng này.

– Trả lại giấy tờ cho bên thế chấp khi đã thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng này.

3. Hai bên thoả thuận các phương thức xử lý quyền sử dụng đất và tài sản thế chấp để thu hồi nợ khi bên thế chấp không trả nợ như sau:

– Xử lý quyền sử dụng đất và tài sản đã thế chấp để thu hồi nợ theo Hợp đồng này.

– Trường hợp các bên không thoả thuận được việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản đã thế chấp để thu hồi nợ thì bên nhận thế chấp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền đấu giá quyền sử dụng đất đã thế chấp hoặc khởi kiện ra Toà án, phát mại tài sản gắn liền trên đất (nếu có) để thu nợ.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.