10 Hợp đồng tín dụng mới nhất

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-
Hợp đồng tín dụng

Số: /SGD-KLSC

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 14/6/2005;

Bạn Đang Xem: Hợp đồng tín dụng

– Căn cứ Luật Các Tổ chức Tín dụng ban hành ngày 12/12/1997;

Xem Thêm : Mẫu Sổ cái

– Căn cứ Qui chế ………………………….

Hôm nay, ngày tháng 11 năm 2007, tại Sở giao dịch …………… chúng tôi gồm có:

A. Bên cho vay

Xem Thêm : Mẫu hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Sở giao dịch Ngân hàng………..

Địa chỉ : …………….

Điện thoại : …………. Fax: 04……..

Người đại diện : Chức vụ :

B. Bên vay

Công ty Cổ ……………….

Địa chỉ :……………………….

Điện thoại :……………………… Fax:

Người đại diện : …………………….Chức vụ : Tổng Giám đốc

(Theo Biên bản họp Hội đ……………. /BB-HĐQT ngày 20/11/2007)

Các bên thoả thuận và nhất trí ký Hợp đồng tín dụng theo các điều khoản và điều kiện sau đây:

Điều 1 : Cấp tín dụng; phương thức cho vay

Bên cho vay đồng ý cấp cho Bên vay các khoản vay có thời hạn xác định với Hạn mức tín dụng cam kết tối đa là một trăm tỷ đồng (100.000.000.000 đồng)

Phương thức cho vay : theo hạn mức tín dụng

Tổng dư nợ của Bên vay không vượt quá hạn mức tín dụng cam kết của Bên cho vay tại mọi thời điểm trừ trường hợp có qui định khác trong Hợp đồng này.

Điều 2 : Mục đích sử dụng vốn vay

Bên vay phải sử dụng số tiền vay theo Hợp đồng này để thực hiện các phương án đầu tư hoặc phương án kinh doanh (sau đây gọi là Phương án vay vốn) được Bên cho vay chấp thuận.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.