10 Hợp đồng tín dụng ngắn hạn đồng Việt Nam mới nhất

Cộng hoà abcxyz việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỒNG VIỆT NAM
Số:…………

– Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 07/1997/QH10 do Quốc hội thông qua ngày 12/12/1997; Luật sửa, đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 24/2004/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 15/06/2004 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

– Căn cứ Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà n¬ước ngày 31/12/2001 ban hành Quy chế Cho vay của Tổ chức Tín dụng đối với Khách hàng và các văn bản sửa đổi, bổ sung của Thống đốc Ngân hàng Nhà nu¬ớc;

– Căn cứ Quy chế cho vay ban hành kèm theo Quyết định số 20/2000/QĐ – TDĐT ngày 26/05/2000; Quy chế cho vay sửa đổi bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 15A/2002/VFC ngày 01/02/2002 và Quyết định số 51A/2003/VFC ngày 28/5/2003 của Công ty Tài chính CNTT đối với khách hàng

– Căn cứ Giấy đề nghị vay vốn ngày 22 tháng 05 năm 2007 của Công ty ….

– Hôm nay, ngày 24 tháng 05 năm 2007, tại Công ty….., chúng tôi gồm có:

Bạn Đang Xem: Hợp đồng tín dụng ngắn hạn đồng Việt Nam

Bên cho vay : (Sau đây gọi là Công ty….)

Địa chỉ :

Xem Thêm : Biên bản chứng nhận

Điện thoại : Fax:

Người đại diện : Chức vụ:

Bên vay : (Sau đây gọi là Bên vay)

Giấy phộp kinh doanh:

Địa chỉ: : P501

Xem Thêm : Mẫu bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết

Điện thoại : Fax:

Người đại diện: Chức vụ:

Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng tín dụng theo các điều khoản sau:

Điều 1: Số tiền cho vay – Mục đích sử dụng – phương thức giải ngân

1.1. Công ty Tài chính đồng ý cho Bên vay được vay số tiền (Bằng chữ: ).

1.2. Mục đích cho vay:….

1.3. Phương thức giải ngân:

Tiền vay có thể được rút một lần hoặc nhiều lần kể từ ngày ký kết Hợp đồng tín dụng. Mỗi lần rút vốn Bên vay ký Khế ước nhận nợ (theo mẫu của Công ty Tài chính), kèm theo các chứng từ, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn vay phù hợp với Khoản 1.2 – Điều 1. Tổng số tiền thực vay (sau đây gọi là nợ gốc) là tổng số tiền được ghi trên tất cả các khế ước nhận nợ và không vượt quá số tiền vay ghi tại Khoản 1.1 – Điều 1.

Phương thức giải ngân: chuyển khoản.

Điều 2: Thời hạn cho vay – Lãi suất cho vay – lãi suất nợ quá hạn

2.1. Thời hạn cho vay: Kể từ ngày giải ngân đầu tiên đến 21/12/2007.

2.2. Lãi suất cho vay : 1%/tháng.

2.3. Lãi suất nợ quá hạn: Bằng 150% lãi suất quy định tại Khoản 2.2- Điều 2 tại thời điểm chuyển nợ quá hạn và được tính từ ngày chuyển nợ quá hạn.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.