10 Hợp đồng tín dụng trung hạn, dài hạn mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TRUNG HẠN, DÀI HẠN

Số: …./………./HĐ

Số đăng ký tại NH: …../……..

– Căn cứ luật dân sự ngày 14/06/2005;

– Căn cứ Quy chế cho vay ban hành kèm theo Quyết định số 1627/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001và các văn bản sửa đổi bổ sung của Ngân hàng Nhà nước;

– Căn cứ giấy đề nghị vay vốn ngày ……………..

Hôm nay, ngày ….. tháng…. năm………. Tại: ………………………..

Chúng tôi gồm có:

Bạn Đang Xem: Hợp đồng tín dụng trung hạn, dài hạn

1- Bên cho vay: Ngân hàng…………………(sau đây gọi là Ngân hàng).

Địa chỉ: ………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………….. Fax:…………….

Do ông (bà): ……………………….. Chức vụ: …………………….. làm đại diện.

2- Bên vay: ………………………………………………………………. (sau đây gọi là Bên vay)

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….

Xem Thêm : Hướng dẫn sử dụng dịch vụ TPBank eBanking

Điện thoại: ………………………. Fax:…………….

Tài khoản tiền gửi VND số: …………….. …Tại Ngân hàng ………………………………………..

Tài khoản tiền gửi ngoại tệ số: ………………….. Tại Ngân hàng ………………………………….

Do ông (bà): ……………. Chức vụ: ………….. làm đại diện, theo giấy uỷ quyền số …… ngày…/…/…….. của……………….

Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn với các điều khoản sau:

Điều 1. Số tiền vay

Ngân hàng cho Bên vay vay số tiền:………………………………………….

Bằng chữ………………………………………………………………………………

Điều 2. Mục đích sử dụng tiền vay

Xem Thêm : Mẫu giấy chứng nhận sức khỏe

Tiền vay được sử dụng để đầu tư cho dự án………………………., cụ thể:……………………

Điều 3. Thời hạn vay

Thời hạn vay kể từ ngày nhận món vay đầu tiên là ………tháng.

Điều 4. Lãi suất

1. Lãi suất VND:…………………….. Lãi suất nợ quá hạn VND:…………………………….

2. Lãi suất ……………………………… Lãi suất nợ quá hạn là…………………………………..

Điều 5. Điều kiện rút vốn vay

1. Trước khi rút vốn vay, Bên vay phải:

– Cung cấp cho Ngân hàng đầy đủ các hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan đến việc vay vốn;

– Hoàn thành thủ tục về bảo đảm tiền vay nói tại Điều 11 của Hợp đồng này.

2. Lập bảng kê rút vốn theo mẫu của Ngân hàng và được Ngân hàng chấp nhận. Ngân hàng có thể chấp nhận một phần hoặc toàn bộ số tiền được rút theo Bảng kê rút vốn và số tiền Ngân hàng duyệt rút vốn là khoản nợ chính thức của lần rút vốn đó.

3. Thời hạn rút vốn:

– Bên vay được rút vốn trong thời hạn……tháng kể từ khi Hợp đồng được ký kết. Trường hợp Bên vay muốn kéo dài thời hạn rút vốn, phải thông báo bằng văn bản và được Ngân hàng chấp thuận.

– Ngân hàng sẽ thu phí cam kết sử dụng vốn trong trường hợp Bên vay không rút hết tiền vay theo Hợp đồng này với mức phí 0% trên số vốn không rút theo hợp đồng này.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.