10 Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở

Bên ủy quyền (1):…………………..

Bạn Đang Xem: Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở

Ông (Bà):………………………………………….

Sinh ngày tháng………………năm…………………

Chứng minh nhân dân số :……….do…………cấp ngày…….tháng…….năm……

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):…………………

Sinh ngày tháng………………năm…………………

Xem Thêm : Mẫu đăng ký thi đua của tổ chuyên môn

Chứng minh nhân dân số :……….do………..cấp ngày…….tháng…….năm……

Cả hai ông bà cùng thường trú tại số : đường…………phường quận………….thành phố……………(2)

Ông và Bà……………là chủ sở hữu ngôi nhà số……… đường phường………quận……….. thành phố (3)………theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số :……………. ngày…….tháng………năm………..do cấp (4)

Bên được ủy quyền (1) :……………..

Ông (Bà):…………………

Sinh ngày tháng………………năm…………………

Chứng minh nhân dân số :……….do…………..cấp ngày…….tháng…….năm……

Nơi thường trú tại số :…………….

Bằng hợp đồng này, Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy quyền với những thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền quản lý, sử dụng toàn bộ ngôi nhà nêu trên. Nhân danh Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền thực hiện các việc sau đây :

– Bảo quản và giữ gìn ngôi nhà, trong trường hợp ngôi nhà bị hư hỏng hoặc giảm sút giá trị, thì sửa chữa, khôi phục giá trị của ngôi nhà đó;

– Được khai thác công dụng, hưởng lợi tức từ ngôi nhà nêu trên và thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng ngôi nhà (5)

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là kể từ ngày……..tháng…….năm………

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ỦY QUYỀN

Xem Thêm : Mẫu giấy mời họp mặt đồng hương

1. Bên ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây :

– Giao ngôi nhà và cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để Bên được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền;

– Chịu trách nhiệm về những việc đã giao cho Bên được ủy quyền thực hiện;

– Thanh toán cho Bên được ủy quyền các chi phí hợp lý khi thực hiện các việc được ủy quyền;

– Trả thù lao cho Bên được ủy quyền với số tiền là (nếu có);

– Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng hợp đồng ủy quyền này.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.