10 Hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________

HỢP ĐỒNG VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH
Số: /HĐNT

Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.

Căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày tháng năm (nếu có).

Hôm nay ngày tháng năm tại địa điểm chúng tôi gồm có:

BÊN CHỦ ĐẦU TƯ

Tên doanh nghiệp: …………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………….

Điện thoại: …………….Telex:………….. Fax: ……

Tài khoản số: ……………….Mở tại ngân hàng: …………

Đại diện bởi: …………..Chức vụ: ……………

Giấy ủy quyền số:…………………… (nếu thay giám đốc ký)

Viết ngày tháng năm Do chức vụ ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A

BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG

Tên doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: ……………Telex:………… Fax: ………….

Tài khoản số: ……………………..Mở tại ngân hàng: ……………

Đại diện bởi: ……….Chức vụ: ………………

Giấy ủy quyền số:…………… (nếu thay giám đốc ký)

Viết ngày tháng năm Do chức vụ ký……………………..

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B

Hai bên thỏa thuận những nguyên tắc giao nhận tổng thầu xây dựng công trình như sau:

Điều 1: Nội dung công tác

1. Bên A giao cho Bên B tiến hành tất cả các khâu của toàn bộ công trình xây dựng gồm;

a. Tiến hành khảo sát khu vực đã quy hoạch để xây dựng công trình theo đúng các nội dung và yêu cầu về khảo sát xây dựng đảm bảo số liệu đo đạc và số liệu giám định, điều tra chính xác khách quan.

b. Lập LCKTKT cho công trình xây dựng theo đúng các quy định của pháp luật.

c. Tiến hành thiết kế công trình theo đúng yêu cầu và nội dung bản LCKTKT đã được duyệt, phải theo đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định mức kinh tế – kỹ thuật và các chế độ thể lệ khác có liên quan của Nhà nước, phải xác định rõ lịch giao thiết kế và trách nhiệm bảo đảm việc giao thiết kế theo lịch.

d. Tiến hành thi công xây lắp các bộ phận công trình theo đúnh hồ sơ thiết kế được duyệt.

2. Toàn bộ vật tư, nhiên liệu cho công trình do Bên B cung cấp. Trường hợp Bên A nhận cấp vật tư, nhiên liệu tại kho thì Bên B được thanh toán tiền và nhiên liệu vận chuyển theo khối lượng và cự ly thực tế.

Điều 2: Thời hạn thực hiện

Trong thời gian tháng, được phân chia như sau:

1. Công tác khảo sát tiến hành trong tháng Bên B sẽ báo cáo kết quả số liệu khảo sát vào ngày tháng năm .

2. Bản LCKTKT cho công trình viết trong thời gian tháng. Bên B chuyển tới Bên A sau khi hoàn thành và Bên A phải xét duyệt cho kết luận sau khi nhận là tháng.

3. Công tác thiết kế được tiến hành trong thời gian tháng trình Bên A duyệt trong tháng.

4. Thi công xây lắp dự kiến hoàn thành trong tháng kể từ ngày khởi công. Dự kiến khởi công vào ngày

Điều 3: Trị giá hợp đồng

Tổng dự toán công trình là đồng.

1- Trị giá công tác khảo sát là đồng.

2- Trị giá phần viết LCKTKT là đồng.

3- Trị giá phần thiết kế công trình là đồng.

4- Trị giá phần thi công xây lắp công trình là đồng.

5- Trong quá trình thực hiện nếu có quy định mới của Nhà nước ban hành liên quan đến trị giá từng công việc trên thì hai bên sẽ áp dụng quy định mới để thanh toán cho phù hợp.

Điều 4: Cách thức thanh toán, quyết toán

1. Thanh toán bằng tiền mặt %, hoặc chuyển khoản qua ngân hàng %.

2. Khi hợp đồng được ký kết Bên A ứng trước cho Bên B % kinh phí theo dự toán được duyệt để mua sắm vật tư chuẩn bị thi công.

3. Phần kinh phí còn lại sẽ ghi cụ thể tại hợp đồng thi công.

4. Sau khi nghiệm thu tổng thể công trình và đưa vào sử dụng hai bên sẽ căn cứ vào các bản hợp đồng cụ thể, tổng hợp các biên bản nghiệm thu khối lượng từng đợt, từng tháng để quyết toán và thanh lý hợp đồng. Bên B phải giao cho Bên A bộ hồ sơ hoàn công.

>> Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Bạn Đang Xem: Hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình