10 Mẫu 1a – Biên bản kháng cáo mới nhất

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)
___________________________________________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––
………… , ngày…… tháng …… năm……

BIÊN BẢN
Về việc kháng cáo

Bạn Đang Xem: Mẫu 1a – Biên bản kháng cáo

Hôm nay ngày…… tháng. . . . . . năm…… vào hồi ……. giờ. . . . . . . phút.

Tại trụ sở Toà án…………. .. . . . . . . . . . . . . . . tiến hành lập biên bản về việc kháng cáo đối với bản án (quyết định) hình sự sơ thẩm số…….. ngày….. tháng. . . . .năm….. của Toà án………….

Xem Thêm : Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử

Đại diện của Toà án…………. … .. lập biên bản kháng cáo: Ông (Bà)………… … . chức vụ………. …

Người kháng cáo: (1)……………

Nội dung kháng cáo: (2)……………. … ..

Biên bản lập xong hồi ……. giờ……. phút ngày……. tháng……. năm…..và đã được đọc lại để người kháng cáo nghe và cùng nhất trí ký tên.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.