10 Mẫu bản án sơ thẩm mới nhất

MẪU BẢN ÁN SƠ THẨM (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31 tháng 3 năm 2005 của Hội đồng thẩm phán
Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN……………(1)
Bản số: (2)………./………../……….
Ngày: (3)…………………………
V/v tranh chấp (4)……………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN (5)……………………………….
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: (6)

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà)……………………………………………………..

Bạn Đang Xem: Mẫu bản án sơ thẩm

Thẩm phán: Ông (Bà)………………………………………………………………………………….

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông (Bà)………………………………………………………………………………………………..

2. Ông (Bà)……………………………………………………………………………………………….

3. Ông (Bà)……………………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông (Bà)………………….cán bộ Tòa án (7)…………..

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (8)………………………… tham gia phiên tòa:

Ông (Bà)………………………………………………………………………………Kiểm sát viên.

Trong các ngày… tháng……….. năm…………(9) tại…………………xét xử sơ thẩm công khai (10) vụ án thụ lý số:………/………/TLST……(11) ngày………….. tháng…………… năm …………. về tranh chấp………………………….(12) theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:………../…………./QĐXX-ST ngày………….. tháng ……………….năm…………….giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: (13)…………………………………

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn:(14)…………………………………………

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: (15)………………………..

2. Bị đơn: (16)…………………………………

Xem Thêm : Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: (17)………………………………………………………..

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: (18)………………………………………….

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: (19)………………………………………..

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(20)…………………………………..

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: (21)……………..

Người phiên dịch: (22) ………………………………………..

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.