10 Mẫu báo cáo thương nhân mua hàng nhập khẩu mới nhất

TÊN DOANH NGHIỆP
SỐ: /BC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

BÁO CÁO THƯƠNG NHÂN MUA HÀNG NHẬP KHẨU

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư…hoặc Ban QLKCN tỉnh…

Đồng kính gửi: Bộ Công Thương

I/ THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN QUYỀN NHẬP KHẨU

Bạn Đang Xem: Mẫu báo cáo thương nhân mua hàng nhập khẩu

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):…………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đầu tư số…………do…………..cấp ngày……tháng……..năm…………………….

Xem Thêm : Sổ theo dõi chi tiết thời hạn sử dụng thẻ BHYT

Giấy phép kinh doanh (nếu có) số…………do…………..cấp ngày……tháng……..năm…………….

Ngành, nghề thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh:

Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính:

Địa chỉ trụ sở chính:

Xem Thêm : Báo cáo tự đánh giá hoạt động thư viện

Điện thoại:…………….Fax:…………Email: ……………Website (nếu có)………………….

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ và tên:……………………………………………….Nam/Nữ:…………………………………………….

Chức danh:…………………………………………………………………………..

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.