10 Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Mẫu số: 02/SBH

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Hôm nay, ngày… tháng… năm…

Tại:……………………………………………..

Bạn Đang Xem: Mẫu biên bản giao nhận sổ bảo hiểm xã hội

Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO (tên đơn vị giao): BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN………….

– Địa chỉ: …………………………………………

– Ông, bà:…………………………… chức danh là đại diện

Xem Thêm : Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản

– CMT số:…………… do Công an…… cấp ngày

BÊN NHẬN (tên đơn vị nhận): CÔNG TY………………..

– Địa chỉ:………………………………..

– Ông, bà:……………….. chức danh: ………………

– CMT số:………. do Công an ….., cấp ngày ………..

Thực hiện giao, nhận sổ BHXH như sau:

Xem Thêm : Đơn đăng ký học chương trình thứ hai

1- Số lượng (bằng số):

– Bìa sổ (bằng số):………………… bìa, bằng chữ:

– Trang sổ tờ rời (bằng số):……… tờ, bằng chữ

2- Hiện trạng sổ BHXH lúc giao nhận:

Biên bản được lập vào hồi …….. giờ ……… phút, ngày…… tháng… năm…….

Biên bản được lập 2 bản: Bên giao giữ 01 bản, bên nhận giữ 01 bản.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.