10 Mẫu đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới nhất

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
(QCVN) NĂM: ………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.