10 Mẫu đơn đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế mới nhất

TÊN DOANH NGHIỆP…………….

Bạn Đang Xem: Mẫu đơn đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Số: ………../……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

………., ngày……… tháng……… năm……….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Kính gửi: Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị cấp, đổi hoặc cấp lại giấy phép)
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố… (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép)

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………..

Tên giao dịch:………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt:……………………………………………………………………………………………………………..

Xem Thêm : Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

2. Địa chỉ trụ sở chính :…………………………………………………………………………………………….

Điện thoại :……………………………- Fax :……………………………………………………………………..

Website :………………………………. – Email :…………………………………………………………………..

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:…………………………………….

Giới tính :……………………….……………….

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày :……./……./…….Dân tộc :……… Quốc tịch :…………………………………………………

Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số :…………………………….…………………….

Xem Thêm : Mẫu phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH

Ngày cấp : …../……/…..Nơi cấp : ……………………………………………..………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại :………………………………………………………………………………………………………..

4. Tên, địa chỉ chi nhánh :………………………………………………………………………………………..

5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện …………………………………………………………………………….

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số……….ngày cấp…./…../….nơi cấp…………….

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế số ……..do……cấp ngày………..tháng………năm…………(trong trường hợp đổi, cấp lại Giấy phép)

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.