10 Mẫu đơn đề nghị về Việt Nam thường trú mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
VỀ VIỆT NAM THƯỜNG TRÚ
(dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài)

Bạn Đang Xem: Mẫu đơn đề nghị về Việt Nam thường trú

1. Họ và tên trong hộ chiếu/ giấy tờ do nước ngoài cấp: ………………………………

Họ và tên Việt Nam: ……………………………………………… 2. Giới tính: Nam/Nữ:

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………… 4. Nơi sinh: …………………………

5. Địa chỉ thường trú ở nước ngoài: ………………………………………………………

Xem Thêm : Đơn xin việc và sơ yếu lý lịch tiếng Anh

Số điện thoại: ………………………… Số Fax: ……………………….. E-mail: …………

6. Quốc tịch nước ngoài (nếu có) : …………………………………………………………

7. Hộ chiếu/ giấy tờ do nước ngoài cấp:

Số: …………………………………………… ngày cấp: …………………

Cơ quan cấp: ………………………. có giá trị đến ngày: ………………..

8. Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam:…………….

Xem Thêm : Hợp đồng mua bán xe

9. Nghề nghiệp hiện nay: ………………………………………

10. Tóm tắt quá trình sinh sống và làm việc ở nước ngoài; nơi và địa chỉ làm việc:……………

11. Trình độ:

– Học vấn (bằng cấp, học vị): ……………………………………

– Chuyên môn kỹ thuật (ngành, bậc): ……………

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.