10 Mẫu đơn dự tuyển lao động nước ngoài mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

Hà nội , ngày tháng năm 2011

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG
APPLICATION FORM

Kính gửi: (To): Văn phòng Đại diện K2 KOREA INC tại Hà Nội

Tên tôi là (viết chữ in hoa): ………………..

Bạn Đang Xem: Mẫu đơn dự tuyển lao động nước ngoài

Xem Thêm : Lời dẫn đón học sinh vào lớp 10 hay nhất (3 Mẫu)

Full name (in capital)

Ngày tháng năm sinh: ../../… ……………..Nam/Nữ

Xem Thêm : Thủ tục Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp

Date of birth (DD-MM-YYYY) Male/female

Quốc tịch: Hàn Quốc

Nationality

Số hộ chiếu: ……………… Ngày cấp: …/…/…..

Passport number: Date of issue:

Nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc có giá trị đến ngày: 02/10/2016

Place of issue Date of expiry

Trình độ học vấn: Đại học DaeGuKeimyung – chuyên ngành ngoại thương.

Education:

Trình độ chuyên môn tay nghề:

Professional qualification:

Trình độ ngoại ngữ (sử dụng thành thạo): tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh.

Foreign language (Proficiency)

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện để đăng ký dự tuyển vào vị trí: Trưởng Văn Phòng Đại diện K2 KOREA INC tại Hà Nội với thời hạn làm việc: 36 tháng.

Upon careful consideration on your notice of recruitment, I myself consider to be qualified for the position of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for the working period of . . . .

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật lao động Việt Nam. Nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I commit to fully abide by the Vietnamese labour legislation and will bear all responsibility for any violation.

Người đăng ký dự tuyển lao động
Applicant
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)