10 Mẫu đơn khởi kiện có hướng dẫn mới nhất

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006 /NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)
__________________________________________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
____________________

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)………………………………………………

Bạn Đang Xem: Mẫu đơn khởi kiện có hướng dẫn

Họ và tên người khởi kiện: (3)…………………………………………………………….

Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………………….…….

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) ……………………………

Địa chỉ: (6) ………………………………………………………………………………..

Xem Thêm : Phiếu gửi đơn khiếu nại đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết

Họ và tên người bị kiện: (7) ……..………………………………………………….…….

Địa chỉ: (8) ………………………………………………………………………….…….

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…….. …….……………….

Địa chỉ: (10) ……………………………………………………………………………….

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan(11)…………………

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)……..……………………………………………

Xem Thêm : Mẫu biên bản kiểm kê vật tư thiết bị dạy học

Địa chỉ: (13) ………………………………………….………………………….………..

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1……………………………

2…………………………

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)………….

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.