10 Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp mới nhất

Tên Đơn vị cấp trên……
Tên tổ chức/ cá nhân đứng đơn:……

_________________

Số: /………… V/v: xin xuất khẩu/nhập khẩu giống LN

Bạn Đang Xem: Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Cộng hoà abcxyz việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Tên tỉnh, T/P, ngày tháng năm 200…

Đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Kính gửi: Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Căn cứ Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số…..ngày….. và Thông tư số 62/2001/TT-BNN ngày 5/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT “Hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005, …….(Tên tổ chức…/cá nhân)………. làm đơn đề nghị Cục Lâm nghiệp thẩm định và cho phép xuất khẩu/nhập khẩu giống
cây lâm nghiệp sau đây:

1.Tên loài cây:

Xem Thêm : Bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền

– Tên khoa học:

– Tên Việt Nam:

2. Số lượng:

– Hạt giống/lô giống: ……….. kg

– Cây giống/dòng vô tính: ………số cây/dòng vô tính

Xem Thêm : Thông báo thực hiện khuyến mại

3. Nguồn gốc, xuất xứ giống (kèm theo lý lịch nguồn giống):

4. Mục đích xuất khẩu/nhập khẩu giống:

5. Thời gian xuất khẩu/nhập khẩu giống: từ ngày …….tháng…… năm 200…

6. Cửa khẩu xuất khẩu/nhập khẩu giống: Cửa khẩu/sân bay/bưu điện…….

Nơi gửi:
– Như trên;
– Sở NN&PTNT tỉnh…. (để xác nhận, nếu là tổ chức cá nhân ở địa phương);
– Lưu.

trưởng đơn vị/cá nhân

(chữ ký và con dấu nếu có)