10 Mẫu giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự mới nhất

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31 tháng 3 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Bạn Đang Xem: Mẫu giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Tòa án nhân dân…………..(1)

Số:(2)………../………../TA -GCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

………., ngày……..tháng……….năm……..

Giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
Tòa…………………………….

Xem Thêm : Mô tả công việc Nhân viên y tế

Căn cứ vào Điều 41 và Điều 63 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào hồ sơ vụ án……………………..(3) thụ lý số:………./………./TLST………….(4) ngày………. tháng……… năm…………….:

Sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu về điều kiện để được cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; chứng nhận:

1.Ông (Bà) (5)………………………………………………..

Xem Thêm : Mẫu Phiếu thu

Là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của: (6)………………………………………….

Trong vụ án (7)…………………………………………………………………………………………..

2. Ông (Bà)………………………………………………. thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự theo đúng quy định của pháp luật.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.