10 Mẫu hợp đồng giao nhận thâu lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH
Hợp đồng số … / HĐLCKTKT Ngày … tháng … năm

Hôm nay ngày ………….. tại ………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A (Chủ đầu tư)

– Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan) …………………

– Địa chỉ trụ sở chính ……………………………

– Điện thoại: ……………………………………………

– Tài khoản số: ………………………………………

Mở tại ngân hàng …………………………………

– Đại diện là ông (bà) …………………………………

Chức vụ: …………………………………………………

– Giấy ủy quyền số …. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày …. tháng … năm …

Do ……….. Chức vụ ………………… ký

Bên B (đơn vị khảo sát)

– Tên doanh nghiệp: (hoặc cơ quan)…………

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………

– Điện thoại: …………………………………………

– Tài khoản số: ………………………………………

Mở tại ngân hàng: ……………………………………

– Đại diện là Ông (bà) ………………………………

Chức vụ: ………………………………………………

– Giấy ủy quyền số …. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày ….…. tháng ….. năm ….….

Do ………….. Chức vụ …………… ký

Hai bên thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc hợp đồng

Bên A giao cho bên B lập:

1. Luận chứng kinh tế – kỹ thuật của công trình… phải quán triệt những số liệu do kết quả khảo sát địa điểm xây dựng công trình.

2. Bên B phải bảo đảm viết luận chứng kinh tế – kỹ thuật cho công trình… được bên A chấp nhận và cấp trên của bên A đồng ý xét duyệt.

Điều 2: Thời hạn lập luận chứng kinh tế – kỹ thuật

Bên B đảm bảo hoàn thành bản luận chứng kinh tế – kỹ thuật của công trình trong …. tháng. Sẽ giao cho bên A ngày … tháng … năm …

Điều 3: Trị giá hợp đồng

Bên A sẽ trả cho bên B sau khi bản luận chứng kinh tế – kỹ thuật của công trình …. được thẩm tra, xét duyệt và công nhận.

Tổng cộng là …… đồng

Điều 4: Phương thức thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho bên B theo phương thức: Trả toàn bộ bằng tiền mặt (hoặc chuyển khoản qua ngân hàng…)

Điều 5: Trách nhiệm bên A

1. Cung cấp đầy đủ kết quả khảo sát địa điểm xây dựng công trình.

2. Giao đầy đủ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu xây dựng công trình cho bên B.

>> Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Bạn Đang Xem: Mẫu hợp đồng giao nhận thâu lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình