10 Mẫu hợp đồng thỏa thuận việc sử dụng tác phẩm mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM

Bạn Đang Xem: Mẫu hợp đồng thỏa thuận việc sử dụng tác phẩm

Hôm nay, ngày………….tháng…………năm……………………………

Tại:……………………………………………………………………………………….

Ông (bà):………………………………………………………………………..

Là:…………………………………………………………………………………..

(Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm; chủ sở hữu tác phẩm; người thừa kế quyền tác giả hoặc người được uỷ quyền hợp pháp) (Sau đây gọi là bên A)

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………….Fax:………………………………….

Và một bên là Ông (bà):…………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………..

(Giám đốc, Phó giám đốc…)

Đại diện cho bên sử dụng tác phẩm………………………………………(Sau đây được gọi là bên B)

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………….Fax:………………………………..

Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản như sau:

Điều 1: Bên A đồng ý chuyển tác phẩm thuộc quyền sở hữu của mình cho bên B để sản xuất (Chương trình băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình, phim, chương trình phát thanh, truyền hình) phát hành tại…………………………………..

Tên tác phẩm:……………………………………………………………………………………….

(Nếu là tác phẩm dịch, biên soạn, cải biên, chuyển thể thì phải nêu rõ tên tác giả và tên tác phẩm gốc)

Xem Thêm : Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hội Người cao tuổi

Họ và tên tác giả:…………………………………………………………………………………..

Chủ sở hữu quyền tác giả:………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (nếu có)…………… cấp ngày……….

Số lượng sản xuất……………….. bản.

Điều 2: Bên A có trách nhiệm chuyển giao tác phẩm cho bên B trước ngày…….tháng……… năm……… tại địa điểm…………….

Nếu có sự tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm, bên A chuyển giao tác phẩm không đúng thời hạn thì bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho bên B, bên B có thể chấm dứt hợp đồng.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.