10 Mẫu hợp đồng ủy quyền bất động sản mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

Bạn Đang Xem: Mẫu hợp đồng ủy quyền bất động sản

Hôm nay, ngày ……………tháng …………… năm 2008, tại …………

Chúng tôi gồm có:

BÊN UỶ QUYỀN: (Sau đây gọi là Bên A)

Xem Thêm : Báo cáo tình hình thu nộp thuế

1. Ông …………… Sinh năm: ……………

– Số CMND: …………… Cấp ngày: ……………;

– Nơi cấp: Công an …………….

– Hộ khẩu thường trú tại ……, khu ………, Phường ……, Quận……, Thành phố Hà Nội.

Xem Thêm : Mẫu đơn xin ly thân

2. Bà ……… (là vợ của ông……………) Sinh năm: ……………

– Số CMND: ……………; Cấp ngày : ……………

– Nơi cấp: Công an ……………

– Hộ khẩu thường trú tại ……, khu………, Phường ……, Quận……, Thành phố Hà Nội.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.