10 Mẫu số 01b – Lệnh tạm giam mới nhất

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Bạn Đang Xem: Mẫu số 01b – Lệnh tạm giam

TÒA ÁN……………….. (1)

Số:…./…../HSST-LTG (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

……., ngày…… tháng…… năm…….

LỆNH TẠM GIAM
TÒA ÁN………………..

Căn cứ vào các điều 38, 79, 80, 88, 176 và 177 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số ……./……../HSST ngày……. tháng…..năm…….;

Xem Thêm : Báo cáo khen thưởng Đảng viên mới nhất

Xét thấy cần thiết tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm hoàn thành việc xét xử sơ thẩm,

RA LỆNH:

1. Tạm giam bị cáo: (chỉ ghi họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp)

Bị Viện kiểm sát (3)…………………………………………………………………………

Truy tố về tội (Các tội) …………………………………………………………………….

Xem Thêm : Mẫu số 01/HKNN: Tờ khai thuế đối với Hãng hàng không nước ngoài

Theo điểm (các điểm)………. khoản (các khoản)……… Điều (các điều)…….. của Bộ luật Hình sự.

Thời hạn tạm giam kể từ ngày (4): ………….. cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm.

2. Trại tạm giam…………………………………. thuộc………………………………….. có trách nhiệm thi hành Lệnh này.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.