10 Mẫu số 1a – Biên bản giao nhận chứng cứ mới nhất

Mẫu số 01a (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 9 năm 2005 của
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
___________________________________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG CỨ

Hôm nay ngày ……….. tháng …………. năm …………………………………………………

Bạn Đang Xem: Mẫu số 1a – Biên bản giao nhận chứng cứ

Tại: …………………………………………………………………………………………………………

Xem Thêm : Lời hứa của Đoàn viên mới

Người nhận chứng cứ: ……………………………………………………………………………..(1)

Người giao nộp chứng cứ: ……………………………………………………………………….(2)

Là: ………………………..(3) trong vụ án về …………………………………………………….(4)

Xem Thêm : Đơn xin phép đi làm việc trễ 60 phút hưởng nguyên lương

Đã tiến hành việc giao nhận chứng cứ sau đây: …………………………………………..(5)

Biên bản này được lập thành hai bản, một bản giao cho người nộp chứng cứ và một bản lưu hồ sơ vụ án.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.