10 Mẫu số 1b – Quyết định xem xét thẩm định tại chỗ mới nhất

Mẫu số 01b (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 9 năm 2005
của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
__________________________________________________________

TÒA ÁN …………. (1)
Số: …../…./QĐ-TĐTC (2)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
____________________

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

QUYẾT ĐỊNH XEM XÉT, THẨM ĐỊNH TẠI CHỖ

Tòa………………………………………………………………………………………………………..

Bạn Đang Xem: Mẫu số 1b – Quyết định xem xét thẩm định tại chỗ

Căn cứ vào Điều 85 và Điều 86 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Sau khi xem xét văn bản yêu cầu xem xét, thẩm định tại chỗ của ………………….(3) là …………………..(4), trong vụ án…………………(5)

Xét thấy việc xem xét, thẩm định tại chỗ là cần thiết cho việc giải quyết vụ án;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Xem xét, thẩm định tại chỗ đối với: …………………………………………….(6)

2. Việc xem xét, thẩm định tại chỗ được bắt đầu tiến hành vào hồi … giờ … phút ngày …….. tháng …… năm ……. tại …………..(7)

Xem Thêm : Sổ theo dõi các khoản thu hộ, chi hộ

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.